PASSO DA QUI
MD.png cùser

INFINÌT

Presèint

 • cùser

Pasê

 • avér cusî

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • cusî

GERÓNDI

Presèint

 • cusànd

Pasê

 • avànd cusî

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a cùs
 • té/ét cùs
 • al/la cùs
 • a cusàm
 • a cusî
 • i/él cùsen

Imperfèt

 • a cusìva
 • té/ét cusìv
 • al/la cusìva
 • a cusìven
 • a cusìvi
 • i/él cusìven
 

Pasê Remòt

 • a cusé
 • té/ét cuséss
 • al/la cusé
 • a cusén
 • a cuséssi
 • i/él cusén

Futùr Sèimpliz

 • a cusirò
 • té/ét cusirê
 • al/la cusirà
 • a cusiràm
 • a cusirî
 • i/él cusiràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho cusî
 • t'è cusî
 • l'ha cusî
 • a-i-avàm cusî
 • a-i-avî cusî
 • i/égli han cusî

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva cusî
 • t'avìv cusî
 • l'avìva cusî
 • a-i-avìven cusî
 • a-i-avìvi cusî
 • i/égli avìven cusî
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé cusî
 • t'avéss cusî
 • l'avé cusî
 • a-i-avén cusî
 • a-i-avéssi cusî
 • i/égli avén cusî

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò cusî
 • t'avrê cusî
 • l'avrà cusî
 • a-i-avràm cusî
 • a-i-avrî cusî
 • i/égli avràn cusî

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a cùsa
 • ch'ét cùs(a)
 • ch'al/ch'la cùsa
 • ch'a cusàmma
 • ch'a cusìdi
 • ch'i/ch'él cùsen

Imperfèt

 • ch'a cuséss(a)
 • ch'ét cuséss(a)
 • ch'al/ch'la cuséss(a)
 • ch'a cuséssen
 • ch'a cuséssi
 • ch'i/ch'él cuséssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia cusî
 • che t'àva/àbia cusî
 • ch'l' àva/àbia cusî
 • *
 • ch'a-i-avàmma cusî
 • ch'a-i-avìdi cusî

Trapasê

 • ch'i àven/àbien cusî
 • ch'égli àven/àbien cusî
 • ch'a-i-avéss(a) cusî
 • che t'avéss(a) cusî
 • ch'l' avéss(a) cusî
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen cusî
 • ch'a-i-avéssi cusî
 • ch'i avéssen cusî
 • ch'égli avéssen cusî
 • a cusirév
 • té cusiréss

Pasê

 • al/la cusirév
 • a cusiréven
 • a cusiréssi
 • i/él cusiréven
 • a-i-avrév cusî
 • t'avréss cusî

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév cusî
 • *
 • a-i-avréven cusî
 • a-i-avréssi cusî
 • i/égli avréven cusî
 • *