PASSO DA QUI
MD.png cóser

INFINÌT

Presèint

 • cóser

Pasê

 • avér còt

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • còt

GERÓNDI

Presèint

 • cusànd

Pasê

 • avànd còt

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a cós
 • té/ét cós
 • al/la cós
 • a cusàm
 • a cusî
 • i/él cósen

Imperfèt

 • a cusìva
 • té/ét cusìv
 • al/la cusìva
 • a cusìven
 • a cusìvi
 • i/él cusìven
 

Pasê Remòt

 • a cusé
 • té/ét cuséss
 • al/la cusé
 • a cusén
 • a cuséssi
 • i/él cusén

Futùr Sèimpliz

 • a cusrò
 • té/ét cusrê
 • al/la cusrà
 • a cusràm
 • a cusrî
 • i/él cusràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho còt
 • t'è còt
 • l'ha còt
 • a-i-avàm còt
 • a-i-avî còt
 • i/égli han còt

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva còt
 • t'avìv còt
 • l'avìva còt
 • a-i-avìven còt
 • a-i-avìvi còt
 • i/égli avìven còt
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé còt
 • t'avéss còt
 • l'avé còt
 • a-i-avén còt
 • a-i-avéssi còt
 • i/égli avén còt

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò còt
 • t'avrê còt
 • l'avrà còt
 • a-i-avràm còt
 • a-i-avrî còt
 • i/égli avràn còt

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a cósa
 • ch'ét cós(a)
 • ch'al/ch'la cósa
 • ch'a cusàmma
 • ch'a cusìdi
 • ch'i/ch'él cósen

Imperfèt

 • ch'a cuséss(a)
 • ch'ét cuséss(a)
 • ch'al/ch'la cuséss(a)
 • ch'a cuséssen
 • ch'a cuséssi
 • ch'i/ch'él cuséssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia còt
 • che t'àva/àbia còt
 • ch'l' àva/àbia còt
 • *
 • ch'a-i-avàmma còt
 • ch'a-i-avìdi còt

Trapasê

 • ch'i àven/àbien còt
 • ch'égli àven/àbien còt
 • ch'a-i-avéss(a) còt
 • che t'avéss(a) còt
 • ch'l' avéss(a) còt
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen còt
 • ch'a-i-avéssi còt
 • ch'i avéssen còt
 • ch'égli avéssen còt
 • a cusrév
 • té cusréss

Pasê

 • al/la cusrév
 • a cusréven
 • a cusréssi
 • i/él cusréven
 • a-i-avrév còt
 • t'avréss còt

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév còt
 • *
 • a-i-avréven còt
 • a-i-avréssi còt
 • i/égli avréven còt
 • *