PASSO DA QUI
MD.png badèr

INFINÌT

Presèint

 • badèr

Pasê

 • avér badê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • badê

GERÓNDI

Presèint

 • badànd

Pasê

 • avànd badê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a bèd
 • té/ét bèd
 • al/la bèda
 • a badàm
 • a badê
 • i/él bèden

Imperfèt

 • a badèva
 • té/ét badèv
 • al/la badèva
 • a badèven
 • a badèvi
 • i/él badèven
 

Pasê Remòt

 • a badé
 • té/ét badéss
 • al/la badé
 • a badén
 • a badéssi
 • i/él badén

Futùr Sèimpliz

 • a badarò
 • té/ét badarê
 • al/la badarà
 • a badaràm
 • a badarî
 • i/él badaràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho badê
 • t'è badê
 • l'ha badê
 • a-i-avàm badê
 • a-i-avî badê
 • i/égli han badê

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva badê
 • t'avìv badê
 • l'avìva badê
 • a-i-avìven badê
 • a-i-avìvi badê
 • i/égli avìven badê
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé badê
 • t'avéss badê
 • l'avé badê
 • a-i-avén badê
 • a-i-avéssi badê
 • i/égli avén badê

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò badê
 • t'avrê badê
 • l'avrà badê
 • a-i-avràm badê
 • a-i-avrî badê
 • i/égli avràn badê

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a bèda
 • ch'ét bèda
 • ch'al/ch'la bèda
 • ch'a badàmma
 • ch'a badèdi
 • ch'i/ch'él bèden

Imperfèt

 • ch'a badéss(a)
 • ch'ét badéss(a)
 • ch'al/ch'la badéss(a)
 • ch'a badéssen
 • ch'a badéssi
 • ch'i/ch'él badéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia badê
 • che t'àva/àbia badê
 • ch'l' àva/àbia badê
 • *
 • ch'a-i-avàmma badê
 • ch'a-i-avìdi badê

Trapasê

 • ch'i àven/àbien badê
 • ch'égli àven/àbien badê
 • ch'a-i-avéss(a) badê
 • che t'avéss(a) badê
 • ch'l' avéss(a) badê
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen badê
 • ch'a-i-avéssi badê
 • ch'i avéssen badê
 • ch'égli avéssen badê
 • a badarév
 • té badaréss

Pasê

 • al/la badarév
 • a badaréven
 • a badaréssi
 • i/él badaréven
 • a-i-avrév badê
 • t'avréss badê

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév badê
 • *
 • a-i-avréven badê
 • a-i-avréssi badê
 • i/égli avréven badê
 • *