PASSO DA QUI
MD.png vádder

INFINÌT

Presèint

 • vádder

Pasê

 • avér vést

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • vést

GERÓNDI

Presèint

 • vdànd

Pasê

 • avànd vést

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a vádd
 • té/ét vádd
 • al vádd
 • a vdàm
 • a vdî
 • i vádden

Imperfèt

 • a vdìva
 • té vdìv
 • al vdìva
 • a vdìven
 • a vdìvi
 • i vdìven
 

Pasê Remòt

 • a vdé
 • té vdéss
 • al vdé
 • a vdén
 • a vdéssi
 • i vdén

Futùr Sèimpliz

 • a vedrò
 • té/ét vedrê
 • al vedrà
 • a vedràm
 • a vedrî
 • i vedràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho vést
 • t'è vést
 • l'ha vést
 • a-i-avàm vést
 • a-i-avî vést
 • i han vést

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva vést
 • t'avìv vést
 • l'avìva vést
 • a-i-avìven vést
 • a-i-avìvi vést
 • i avìven vést
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé vést
 • t'avéss vést
 • l'avé vést
 • a-i-avén vést
 • a-i-avéssi vést
 • i avén vést

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò vést
 • t'avrê vést
 • l'avrà vést
 • a-i-avràm vést
 • a-i-avrî vést
 • i avràn vést

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a vádda
 • ch'ét vádd(a)
 • ch'al vádda
 • ch'a vdàmma
 • ch'a vdìdi
 • ch'i vádden

Imperfèt

 • ch'a vdéss(a)
 • che té vdéss(a)
 • ch'al vdéss(a)
 • ch'a vdéssen
 • ch'a vdéssi
 • ch'i vdéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva vést
 • che t'àva vést
 • ch'l' àva vést
 • *
 • ch'a-i-avàmma vést
 • ch'a-i-avìdi vést

Trapasê

 • ch'i àven vést
 • *
 • ch'a-i-avéss(a) vést
 • che t'avéss(a) vést
 • ch'l' avéss(a) vést
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen vést
 • ch'a-i-avéssi vést
 • ch'i avéssen vést
 • *
 • a vedrév
 • té vedréss

Pasê

 • al vedrév
 • a vedréven
 • a vedréssi
 • i vedréven
 • a-i-avrév vést
 • t'avréss vést

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév vést
 • *
 • a-i-avréven vést
 • a-i-avréssi vést
 • i avréven vést
 • *