MD.png fèr

INFINÌT

Presèint

 • fèr

Pasê

 • avér fat

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • fat

GERÓNDI

Presèint

 • fànd

Pasê

 • avànd fat

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a fàgh
 • té/ét fê
 • al fa
 • a fàm
 • a fê
 • i fàn

Imperfèt

 • a fèva
 • té/ét fèv
 • al fèva
 • a fèven
 • a fèvi
 • i fèven
 

Pasê Remòt

 • a fé
 • té/ét féss
 • al fé
 • a fén
 • a féssi
 • i fén

Futùr Sèimpliz

 • a farò
 • té/ét farê
 • al farà
 • a faràm
 • a farî
 • i faràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho fat
 • t'è fat
 • l'ha fat
 • a-i-avàm fat
 • a-i-avî fat
 • i han fat

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva fat
 • t'avìv fat
 • l'avìva fat
 • a-i-avìven fat
 • a-i-avìvi fat
 • i avìven fat
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé fat
 • t'avéss fat
 • l'avé fat
 • a-i-avén fat
 • a-i-avéssi fat
 • i avén fat

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò fat
 • t'avrê fat
 • l'avrà fat
 • a-i-avràm fat
 • a-i-avrî fat
 • i avràn fat

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a fàga
 • ch'ét fàga
 • ch'al fàga
 • ch'a fàmma
 • ch'a fèdi
 • ch'i fàghen

Imperfèt

 • ch'a féss(a)
 • ch'ét féss(a)
 • ch'al féss(a)
 • ch'a féssen
 • ch'a féssi
 • ch'i féssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva fat
 • che t'àva fat
 • ch'l' àva fat
 • *
 • ch'a-i-avàmma fat
 • ch'a-i-avìdi fat

Trapasê

 • ch'i àven fat
 • *
 • ch'a-i-avéss(a) fat
 • che t'avéss(a) fat
 • ch'l' avéss(a) fat
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen fat
 • ch'a-i-avéssi fat
 • ch'i avéssen fat
 • *
 • a farév
 • té faréss

Pasê

 • al farév
 • a faréven
 • a faréssi
 • i faréven
 • a-i-avrév fat
 • t'avréss fat

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév fat
 • *
 • a-i-avréven fat
 • a-i-avréssi fat
 • i avréven fat
 • *