PASSO DA QUI
MD.png bávver

INFINÌT

Presèint

 • bávver

Pasê

 • avér bvû

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • bvû

GERÓNDI

Presèint

 • bvànd

Pasê

 • avànd bvû

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a bávv
 • té/ét bávv
 • al bávv
 • a bvàm
 • a bvî
 • i bávven

Imperfèt

 • a bvìva
 • té/ét bvìv
 • al bvìva
 • a bvìven
 • a bvìvi
 • i bvìven
 

Pasê Remòt

 • a bvé
 • té/ét bvéss
 • al bvé
 • a bvén
 • a bvéssi
 • i bvén

Futùr Sèimpliz

 • a bévrò
 • té/ét bevrê
 • al bevrà
 • a bevràm
 • a bevrî
 • i bevràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho bvû
 • t'è bvû
 • l'ha bvû
 • a-i-avàm bvû
 • a-i-avî bvû
 • i han bvû

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva bvû
 • t'avìv bvû
 • l'avìva bvû
 • a-i-avìven bvû
 • a-i-avìvi bvû
 • i avìven bvû
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé bvû
 • t'avéss bvû
 • l'avé bvû
 • a-i-avén bvû
 • a-i-avéssi bvû
 • i avén bvû

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò bvû
 • t'avrê bvû
 • l'avrà bvû
 • a-i-avràm bvû
 • a-i-avrî bvû
 • i avràn bvû

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a bávva
 • ch'ét bávv(a)
 • ch'al bávva
 • ch'a bvámma
 • ch'a bvìdi
 • ch'i bávven

Imperfèt

 • ch'a bvéss(a)
 • ch'ét bvéss(a)
 • ch'al bvéss(a)
 • ch'a bvéssen
 • ch'a bvéssi
 • ch'i bvéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva bvû
 • che t'àva bvû
 • ch'l' àva bvû
 • *
 • ch'a-i-avàmma bvû
 • ch'a-i-avìdi bvû

Trapasê

 • ch'i àven bvû
 • *
 • ch'a-i-avéss(a) bvû
 • che t'avéss(a) bvû
 • ch'l' avéss(a) bvû
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen bvû
 • ch'a-i-avéssi bvû
 • ch'i avéssen bvû
 • *
 • a bevrév
 • té bevréss

Pasê

 • al bevrév
 • a bevréven
 • a bevréssi
 • i bevréven
 • a-i-avrév bvû
 • t'avréss bvû

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév bvû
 • *
 • a-i-avréven bvû
 • a-i-avréssi bvû
 • i avréven bvû
 • *