PASSO DA QUI
MD.png basèr

INFINÌT

Presèint

 • basèr

Pasê

 • avér basê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • basê

GERÓNDI

Presèint

 • basànd

Pasê

 • avànd basê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a bès
 • té/ét bès
 • al bèsa
 • a basàm
 • a basê
 • i bèsen

Imperfèt

 • a basèva
 • té/ét basèv
 • al basèva
 • a basèven
 • a basèvi
 • i basèven
 

Pasê Remòt

 • a basé
 • té/ét baséss
 • al basé
 • a basén
 • a baséssi
 • i basén

Futùr Sèimpliz

 • a basarò
 • té/ét basarê
 • al basarà
 • a basaràm
 • a basarî
 • i basaràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho basê
 • t'è basê
 • l'ha basê
 • a-i-avàm basê
 • a-i-avî basê
 • i han basê

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva basê
 • t'avìv basê
 • l'avìva basê
 • a-i-avìven basê
 • a-i-avìvi basê
 • i avìven basê
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé basê
 • t'avéss basê
 • l'avé basê
 • a-i-avén basê
 • a-i-avéssi basê
 • i avén basê

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò basê
 • t'avrê basê
 • l'avrà basê
 • a-i-avràm basê
 • a-i-avrî basê
 • i avràn basê

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a bèsa
 • ch'ét bèsa
 • ch'al bèsa
 • ch'a basàmma
 • ch'a basèdi
 • ch'i bèsen

Imperfèt

 • ch'a baséss(a)
 • ch'ét baséss(a)
 • ch'al baséss(a)
 • ch'a baséssen
 • ch'a baséssi
 • ch'i baséssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva basê
 • che t'àva basê
 • ch'l' àva basê
 • *
 • ch'a-i-avàmma basê
 • ch'a-i-avìdi basê

Trapasê

 • ch'i àven basê
 • *
 • ch'a-i-avéss(a) basê
 • che t'avéss(a) basê
 • ch'l' avéss(a) basê
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen basê
 • ch'a-i-avéssi basê
 • ch'i avéssen basê
 • *
 • a basarév
 • té basaréss

Pasê

 • al basarév
 • a basaréven
 • a basaréssi
 • i basaréven
 • a-i-avrév basê
 • t'avréss basê

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév basê
 • *
 • a-i-avréven basê
 • a-i-avréssi basê
 • i avréven basê
 • *