MD.png capìr

INFINÌT

Presèint

 • capìr

Pasê

 • avér capî

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • capî

GERÓNDI

Presèint

 • capànd

Pasê

 • avànd capî

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a capéss
 • té/ét capéss
 • al capéss
 • a capàm
 • a capî
 • i capéssen

Imperfèt

 • a capìva
 • té/ét capìv
 • al capìva
 • a capìven
 • a capìvi
 • i capìven
 

Pasê Remòt

 • a capé
 • té/ét capéss
 • al capé
 • a capén
 • a capéssi
 • i capén

Futùr Sèimpliz

 • a capirò
 • té/ét capirê
 • al capirà
 • a capiràm
 • a capirî
 • i capiràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho capî
 • t'è capî
 • l'ha capî
 • a-i-avàm capî
 • a-i-avî capî
 • i han capî

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva capî
 • t'avìv capî
 • l'avìva capî
 • a-i-avìven capî
 • a-i-avìvi capî
 • i avìven capî
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé capî
 • t'avéss capî
 • l'avé capî
 • a-i-avén capî
 • a-i-avéssi capî
 • i avén capî

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò capî
 • t'avrê capî
 • l'avrà capî
 • a-i-avràm capî
 • a-i-avrî capî
 • i avràn capî

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a capéssa
 • ch'ét capéss(a)
 • ch'al capéss(a)
 • ch'a capàmma
 • ch'a capìdi
 • ch'i/ch'él capéssen

Imperfèt

 • ch'a capéss(a)
 • ch'ét capéss(a)
 • ch'al capéss(a)
 • ch'a capéssen
 • ch'a capéssi
 • ch'i capéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/àbia capî
 • che t'àva/àbia capî
 • ch'l' àva/àbia capî
 • *
 • ch'a-i-avàmma capî
 • ch'a-i-avìdi capî

Trapasê

 • ch'i àven/àbien capî
 • *
 • ch'a-i-avéss(a) capî
 • che t'avéss(a) capî
 • ch'l' avéss(a) capî
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen capî
 • ch'a-i-avéssi capî
 • ch'i avéssen capî
 • *
 • a capirév
 • té capiréss

Pasê

 • al capirév
 • a capiréven
 • a capiréssi
 • i capiréven
 • a-i-avrév capî
 • t'avréss capî

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév capî
 • *
 • a-i-avréven capî
 • a-i-avréssi capî
 • i avréven capî
 • *