PASSO DA QUI
MD.png brusèr

INFINÌT

Presèint

 • brusèr

Pasê

 • avér brusê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • brusê

GERÓNDI

Presèint

 • brusànd

Pasê

 • avànd brusê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a brus
 • té/ét brus
 • al/la brùsa
 • a brusàm
 • a brusê
 • i/él brùsen

Imperfèt

 • a brusèva
 • té/ét brusèv
 • al/la brusèva
 • a brusèven
 • a brusèvi
 • i/él brusèven
 

Pasê Remòt

 • a brusé
 • té/ét bruséss
 • al/la brusé
 • a brusén
 • a bruséssi
 • i/él brusén

Futùr Sèimpliz

 • a brusarò
 • té/ét brusarê
 • al/la brusarà
 • a brusaràm
 • a brusarî
 • i/él brusaràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho brusê
 • t'è brusê
 • l'ha brusê
 • a-i-avàm brusê
 • a-i-avî brusê
 • i/égli han brusê

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva brusê
 • t'avìv brusê
 • l'avìva brusê
 • a-i-avìven brusê
 • a-i-avìvi brusê
 • i/égli avìven brusê
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé brusê
 • t'avéss brusê
 • l'avé brusê
 • a-i-avén brusê
 • a-i-avéssi brusê
 • i/égli avén brusê

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò brusê
 • t'avrê brusê
 • l'avrà brusê
 • a-i-avràm brusê
 • a-i-avrî brusê
 • i/égli avràn brusê

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a brùsa
 • ch'ét brùs(a)
 • ch'al/ch'la brùsa
 • ch'a brusàmma
 • ch'a brusèdi
 • ch'i/ch'él brùsen

Imperfèt

 • ch'a bruséss(a)
 • ch'ét bruséss(a)
 • ch'al/ch'la bruséss(a)
 • ch'a bruséssen
 • ch'a bruséssi
 • ch'i/ch'él bruséssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia brusê
 • che t'àva/àbia brusê
 • ch'l' àva/àbia brusê
 • *
 • ch'a-i-avàmma brusê
 • ch'a-i-avìdi brusê

Trapasê

 • ch'i àven/àbien brusê
 • ch'égli àven/àbien brusê
 • ch'a-i-avéss(a) brusê
 • che t'avéss(a) brusê
 • ch'l' avéss(a) brusê
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen brusê
 • ch'a-i-avéssi brusê
 • ch'i avéssen brusê
 • ch'égli avéssen brusê
 • a brusarév
 • té brusaréss

Pasê

 • al/la brusarév
 • a brusaréven
 • a brusaréssi
 • i/él brusaréven
 • a-i-avrév brusê
 • t'avréss brusê

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév brusê
 • *
 • a-i-avréven brusê
 • a-i-avréssi brusê
 • i/égli avréven brusê
 • *