PASSO DA QUI
MD.png frézzer

INFINÌT

Presèint

 • frézzer

Pasê

 • avér frétt

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • frétt

GERÓNDI

Presèint

 • frizànd

Pasê

 • avànd frétt

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a frézz
 • té/ét frézz
 • al/la frézz
 • a frizàm
 • a frizî
 • i/él frézzen

Imperfèt

 • a frizìva
 • té/ét frizìv
 • al/la frizìva
 • a frizìven
 • a frizìvi
 • i/él frizìven
 

Pasê Remòt

 • a frizé
 • té/ét frizéss
 • al/la frizé
 • a frizén
 • a frizéssi
 • i/él frizén

Futùr Sèimpliz

 • a frizrò
 • té/ét frizrê
 • al/la frizrà
 • a frizràm
 • a frizrî
 • i/él frizràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho frétt
 • t'è frétt
 • l'ha frétt
 • a-i-avàm frétt
 • a-i-avî frétt
 • i/égli han frétt

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva frétt
 • t'avìv frétt
 • l'avìva frétt
 • a-i-avìven frétt
 • a-i-avìvi frétt
 • i/égli avìven frétt
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé frétt
 • t'avéss frètt
 • l'avé frétt
 • a-i-avén frétt
 • a-i-avéssi frétt
 • i/égli avén frétt

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò frétt
 • t'avrê frétt
 • l'avrà frétt
 • a-i-avràm frétt
 • a-i-avrî frétt
 • i/égli avràn frétt

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a frézza
 • ch'ét frézz(a)
 • ch'al/ch'la frézza
 • ch'a frizàmma
 • ch'a frizìdi
 • ch'i/ch'él frézzen

Imperfèt

 • ch'a frizéss(a)
 • ch'ét frizéss(a)
 • ch'al/ch'la frizéss(a)
 • ch'a frizéssen
 • ch'a frizéssi
 • ch'i/ch'él frizéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia frétt
 • che t'àva/àbia frétt
 • ch'l' àva/àbia frétt
 • *
 • ch'a-i-avàmma frétt
 • ch'a-i-avìdi frétt

Trapasê

 • ch'i àven/àbien frétt
 • ch'égli àven/àbien frétt
 • ch'a-i-avéss(a) frétt
 • che t'avéss(a) frétt
 • ch'l' avéss(a) frétt
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen frétt
 • ch'a-i-avéssi frétt
 • ch'i avéssen frétt
 • ch'égli avéssen frétt
 • a frizrév
 • té frizréss

Pasê

 • al/la frizrév
 • a frizréven
 • a frizréssi
 • i/él frizréven
 • a-i-avrév frétt
 • t'avréss frétt

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév frétt
 • *
 • a-i-avréven frétt
 • a-i-avréssi frétt
 • i/égli avréven frétt
 • *