PASSO DA QUI
MD.png nascànder

INFINÌT

Presèint

 • nascànder

Pasê

 • avér nascòst

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • nascòst

GERÓNDI

Presèint

 • nascundànd

Pasê

 • avànd nascòst

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a nascànd
 • té/ét nascànd
 • al/la nascànd
 • a nascundàm
 • a nascundî
 • i/él nascànden

Imperfèt

 • a nascundìva
 • té/ét nascundìv
 • al/la nascundìva
 • a nascundìven
 • a nascundìvi
 • i/él nascundìven
 

Pasê Remòt

 • a nascundé
 • té/ét nascundéss
 • al/la nascundé
 • a nascundén
 • a nascundéssi
 • i/él nascundén

Futùr Sèimpliz

 • a nascundrò
 • té/ét nascundrê
 • al/la nascundrà
 • a nascundràm
 • a nascundrî
 • i/él nascundràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho nascòst
 • t'è nascòst
 • l'ha nascòst
 • a-i-avàm nascòst
 • a-i-avî nascòst
 • i/égli han nascòst

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva nascòst
 • t'avìv nascòst
 • l'avìva nascòst
 • a-i-avìven nascòst
 • a-i-avìvi nascòst
 • i/égli avìven nascòst
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé nascòst
 • t'avéss nascòst
 • l'avé nascòst
 • a-i-avén nascòst
 • a-i-avéssi nascòst
 • i/égli avén nascòst

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò nascòst
 • t'avrê nascòst
 • l'avrà nascòst
 • a-i-avràm nascòst
 • a-i-avrî nascòst
 • i/égli avràn nascòst

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a nascànda
 • ch'ét nascànd(a)
 • ch'al/ch'la nascànda
 • ch'a nascundàmma
 • ch'a nascundìdi
 • ch'i/ch'él nascànden

Imperfèt

 • ch'a nascundéss(a)
 • ch'ét nascundéss(a)
 • ch'al/ch'la nascundéss(a)
 • ch'a nascundéssen
 • ch'a nascundéssi
 • ch'i/ch'él nascundéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia nascòst
 • che t'àva/àbia nascòst
 • ch'l' àva/àbia nascòst
 • *
 • ch'a-i-avàmma nascòst
 • ch'a-i-avìdi nascòst

Trapasê

 • ch'i àven/àbien nascòst
 • ch'égli àven/àbien nascòst
 • ch'a-i-avéss(a) nascòst
 • che t'avéss(a) nascòst
 • ch'l' avéss(a) nascòst
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen nascòst
 • ch'a-i-avéssi nascòst
 • ch'i avéssen nascòst
 • ch'égli avéssen nascòst
 • a nascundrév
 • té nascundréss

Pasê

 • al/la nascundrév
 • a nascundréven
 • a nascundréssi
 • i/él nascundréven
 • a-i-avrév nascòst
 • t'avréss nascòst

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév nascòst
 • *
 • a-i-avréven nascòst
 • a-i-avréssi nascòst
 • i/égli avréven nascòst
 • *