PASSO DA QUI
MD.png rédder

INFINÌT

Presèint

 • rédder

Pasê

 • avér ridû

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • ridû

GERÓNDI

Presèint

 • ridànd

Pasê

 • avànd ridû

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a rédd
 • té/ét rédd
 • al/la rédd
 • a ridàm
 • a ridî
 • i/él rédden

Imperfèt

 • a ridìva
 • té/ét ridìv
 • al/la ridìva
 • a ridìven
 • a ridìvi
 • i/él ridìven
 

Pasê Remòt

 • a ridé
 • té/ét ridéss
 • al/la ridé
 • a ridén
 • a ridéssi
 • i/él ridén

Futùr Sèimpliz

 • a ridrò
 • té/ét ridrê
 • al/la ridrà
 • a ridràm
 • a ridrî
 • i/él ridràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho ridû
 • t'è ridû
 • l'ha ridû
 • a-i-avàm ridû
 • a-i-avî ridû
 • i/égli han ridû

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva ridû
 • t'avìv ridû
 • l'avìva ridû
 • a-i-avìven ridû
 • a-i-avìvi ridû
 • i/égli avìven ridû
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé ridû
 • t'avéss ridû
 • l'avé ridû
 • a-i-avén ridû
 • a-i-avéssi ridû
 • i/égli avén ridû

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò ridû
 • t'avrê ridû
 • l'avrà ridû
 • a-i-avràm ridû
 • a-i-avrî ridû
 • i/égli avràn ridû

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a rédda
 • ch'ét rédd(a)
 • ch'al/ch'la rédda
 • ch'a ridàmma
 • ch'a ridìdi
 • ch'i/ch'él rédden

Imperfèt

 • ch'a ridéss(a)
 • ch'ét ridéss(a)
 • ch'al/ch'la ridéss(a)
 • ch'a ridéssen
 • ch'a ridéssi
 • ch'i/ch'él ridéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia ridû
 • che t'àva/àbia ridû
 • ch'l' àva/àbia ridû
 • *
 • ch'a-i-avàmma ridû
 • ch'a-i-avìdi ridû

Trapasê

 • ch'i àven/àbien ridû
 • ch'égli àven/àbien ridû
 • ch'a-i-avéss(a) ridû
 • che t'avéss(a) ridû
 • ch'l' avéss(a) ridû
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen ridû
 • ch'a-i-avéssi ridû
 • ch'i avéssen ridû
 • ch'égli avéssen ridû
 • a ridrév
 • té ridréss

Pasê

 • al/la ridrév
 • a ridréven
 • a ridréssi
 • i/él ridréven
 • a-i-avrév ridû
 • t'avréss ridû

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév ridû
 • *
 • a-i-avréven ridû
 • a-i-avréssi ridû
 • i/égli avréven ridû
 • *