PASSO DA QUI
MD.png ónzer

INFINÌT

Presèint

 • ónzer

Pasê

 • avér unt

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • unt

GERÓNDI

Presèint

 • unzànd

Pasê

 • avànd unt

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a ónz
 • t'ónz
 • l'ónz
 • a unzàm
 • a unzî
 • i/égli ónzen

Imperfèt

 • a unzìva
 • t'unzìv
 • l'unzìva
 • a unzìven
 • a unzìvi
 • i/égli unzìven
 

Pasê Remòt

 • a unzé
 • t'unzéss
 • l'unzé
 • a unzén
 • a unzéssi
 • i/égli unzén

Futùr Sèimpliz

 • a unzrò
 • t'unzrê
 • l'unzrà
 • a unzràm
 • a unzrî
 • i/égli unzràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho unt
 • t'è unt
 • l'ha unt
 • a-i-avàm unt
 • a-i-avî unt
 • i/égli han unt

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva unt
 • t'avìv unt
 • l'avìva unt
 • a-i-avìven unt
 • a-i-avìvi unt
 • i/égli avìven unt
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé unt
 • t'avéss unt
 • l'avé unt
 • a-i-avén unt
 • a-i-avéssi unt
 • i/égli avén unt

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò unt
 • t'avrê unt
 • l'avrà unt
 • a-i-avràm unt
 • a-i-avrî unt
 • i/égli avràn unt

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a ónza
 • che t' ónz(a)
 • ch'al/ch'la ónza
 • ch'a unzàmma
 • ch'a unzìdi
 • ch'i/ch'égli ónzen

Imperfèt

 • ch'a unzéss(a)
 • che t' unzéss(a)
 • ch'l'unzéss(a)
 • ch'a unzéssen
 • ch'a unzéssi
 • ch'i/ch'égli unzéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia unt
 • che t'àva/àbia unt
 • ch'l' àva/àbia unt
 • *
 • ch'a-i-avàmma unt
 • ch'a-i-avìdi unt

Trapasê

 • ch'i àven/àbien unt
 • ch'égli àven/àbien unt
 • ch'a-i-avéss(a) unt
 • che t'avéss(a) unt
 • ch'l' avéss(a) unt
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen unt
 • ch'a-i-avéssi unt
 • ch'i avéssen unt
 • ch'égli avéssen unt
 • a unzrév
 • t'unzréss

Pasê

 • l'unzrév
 • a unzréven
 • a unzréssi
 • i/égli unzréven
 • a-i-avrév unt
 • t'avréss unt

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév unt
 • *
 • a-i-avréven unt
 • a-i-avréssi unt
 • i/égli avréven unt
 • *