PASSO DA QUI
MD.png vánder

INFINÌT

Presèint

 • vánder

Pasê

 • avér vindû

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • vindû

GERÓNDI

Presèint

 • vindànd

Pasê

 • avànd vindû

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a vánd
 • té/ét vánd
 • al vánd
 • a vindàm
 • a vindî
 • i/él vánden

Imperfèt

 • a vindìva
 • té/ét vindìv
 • al/la vindìva
 • a vindìven
 • a vindìvi
 • i/él vindìven
 

Pasê Remòt

 • a vindé
 • té/ét vindéss
 • al/la vindé
 • a vindén
 • a vindéssi
 • i/él vindén

Futùr Sèimpliz

 • a vindrò
 • té/ét vindrê
 • al/la vindrà
 • a vindràm
 • a vindrî
 • i/él vindràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho vindû
 • t'è vindû
 • l'ha vindû
 • a-i-avàm vindû
 • a-i-avî vindû
 • i/égli han vindû

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva vindû
 • t'avìv vindû
 • l'avìva vindû
 • a-i-avìven vindû
 • a-i-avìvi vindû
 • i/égli avìven vindû
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé vindû
 • t'avéss vindû
 • l'avé vindû
 • a-i-avén vindû
 • a-i-avéssi vindû
 • i/égli avén vindû

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò vindû
 • t'avrê vindû
 • l'avrà vindû
 • a-i-avràm vindû
 • a-i-avrî vindû
 • i/égli avràn vindû

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a vánda
 • ch'ét vánd(a)
 • ch'al/ch'la vánda
 • ch'a vindàmma
 • ch'a vindìdi
 • ch'i/ch'él vánden

Imperfèt

 • ch'a vindéss(a)
 • ch'ét vindéss(a)
 • ch'al/ch'la vindéss(a)
 • ch'a vindéssen
 • ch'a vindéssi
 • ch'i/ch'él vindéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia vindû
 • che t'àva/àbia vindû
 • ch'l' àva/àbia vindû
 • *
 • ch'a-i-avàmma vindû
 • ch'a-i-avìdi vindû

Trapasê

 • ch'i àven/àbien vindû
 • ch'égli àven/àbien vindû
 • ch'a-i-avéss(a) vindû
 • che t'avéss(a) vindû
 • ch'l' avéss(a) vindû
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen vindû
 • ch'a-i-avéssi vindû
 • ch'i avéssen vindû
 • ch'égli avéssen vindû
 • a vindrév
 • té vindréss

Pasê

 • al/la vindrév
 • a vindréven
 • a vindréssi
 • i/él vindréven
 • a-i-avrév vindû
 • t'avréss vindû

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév vindû
 • *
 • a-i-avréven vindû
 • a-i-avréssi vindû
 • i/égli avréven vindû
 • *