PASSO DA QUI
MD.png purtèr

INFINÌT

Presèint

 • purtèr

Pasê

 • avér purtê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • purtê

GERÓNDI

Presèint

 • purtànd

Pasê

 • avànd purtê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a pòrt
 • té/ét pòrt
 • al/la pòrta
 • a purtàm
 • a purtê
 • i/él pòrten

Imperfèt

 • a purtèva
 • té/ét purtèv
 • al/la purtèva
 • a purtèven
 • a purtèvi
 • i/él purtèven
 

Pasê Remòt

 • a purté
 • té/ét purtéss
 • al/la purté
 • a purtén
 • a purtéssi
 • i/él purtén

Futùr Sèimpliz

 • a purtarò
 • té/ét purtarê
 • al/la purtarà
 • a purtaràm
 • a purtarî
 • i/él purtaràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho purtê
 • t'è purtê
 • l'ha purtê
 • a-i-avàm purtê
 • a-i-avî purtê
 • i/égli han purtê

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva purtê
 • t'avìv purtê
 • l'avìva purtê
 • a-i-avìven purtê
 • a-i-avìvi purtê
 • i/égli avìven purtê
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé purtê
 • t'avéss purtê
 • l'avé purtê
 • a-i-avén purtê
 • a-i-avéssi purtê
 • i/égli avén purtê

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò purtê
 • t'avrê purtê
 • l'avrà purtê
 • a-i-avràm purtê
 • a-i-avrî purtê
 • i/égli avràn purtê

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a pòrta
 • ch'ét pòrt(a)
 • ch'al/ch'la pòrta
 • ch'a purtàmma
 • ch'a purtèdi
 • ch'i/ch'él pòrten

Imperfèt

 • ch'a purtéss(a)
 • ch'ét purtéss(a)
 • ch'al/ch'la purtéss(a)
 • ch'a purtéssen
 • ch'a purtéssi
 • ch'i/ch'él purtéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia purtê
 • che t'àva/àbia purtê
 • ch'l' àva/àbia purtê
 • *
 • ch'a-i-avàmma purtê
 • ch'a-i-avìdi purtê

Trapasê

 • ch'i àven/àbien purtê
 • ch'égli àven/àbien purtê
 • ch'a-i-avéss(a) purtê
 • che t'avéss(a) purtê
 • ch'l' avéss(a) purtê
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen purtê
 • ch'a-i-avéssi purtê
 • ch'i avéssen purtê
 • ch'égli avéssen purtê
 • a purtarév
 • té purtaréss

Pasê

 • al/la purtarév
 • a purtaréven
 • a purtaréssi
 • i/él purtaréven
 • a-i-avrév purtê
 • t'avréss purtê

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév purtê
 • *
 • a-i-avréven purtê
 • a-i-avréssi purtê
 • i/égli avréven purtê
 • *