PASSO DA QUI
MD.png durmìr

INFINÌT

Presèint

 • durmìr

Pasê

 • avér durmî

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • durmî

GERÓNDI

Presèint

 • durmànd

Pasê

 • avànd durmî

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a dòr(e)m
 • té/ét dòr(e)m
 • al/la dòr(e)m
 • a durmàm
 • a durmî
 • i/él dòrmen

Imperfèt

 • a durmìva
 • té/ét durmìv
 • al/la durmìva
 • a durmìven
 • a durmìvi
 • i/él durmìven
 

Pasê Remòt

 • a durmé
 • té/ét durméss
 • al/la durmé
 • a durmén
 • a durméssi
 • i/él durmén

Futùr Sèimpliz

 • a durmirò
 • té/ét durmirê
 • al/la durmirà
 • a durmiràm
 • a durmirî
 • i/él durmiràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho durmî
 • t'è durmî
 • l'ha durmî
 • a-i-avàm durmî
 • a-i-avî durmî
 • i/égli han durmî

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva durmî
 • t'avìv durmî
 • l'avìva durmî
 • a-i-avìven durmî
 • a-i-avìvi durmî
 • i/égli avìven durmî
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé durmî
 • t'avéss durmî
 • l'avé durmî
 • a-i-avén durmî
 • a-i-avéssi durmî
 • i/égli avén durmî

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò durmî
 • t'avrê durmî
 • l'avrà durmî
 • a-i-avràm durmî
 • a-i-avrî durmî
 • i/égli avràn durmî

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a dòrma
 • ch'ét dòrma
 • ch'al/ch'la dòrma
 • ch'a durmàmma
 • ch'a durmìdi
 • ch'i/ch'él dòrmen

Imperfèt

 • ch'a durméss(a)
 • ch'ét durméss(a)
 • ch'al/ch'la durméss(a)
 • ch'a durméssen
 • ch'a durméssi
 • ch'i/ch'él durméssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva durmî
 • che t'àva durmî
 • ch'l'àva durmî
 • *
 • ch'a-i-avàmma durmî
 • ch'a-i-avìdi durmî

Trapasê

 • ch'i/ch'égli àven durmî
 • *
 • ch'a-i-avéss(a) durmî
 • che t'avéss(a) durmî
 • ch'l'avéss(a) durmî
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen durmî
 • ch'a-i-avéssi durmî
 • ch'i/ch'égli avéssen durmî
 • *
 • a durmirév
 • té durmiréss

Pasê

 • al/la durmirév
 • a durmiréven
 • a durmiréssi
 • i/él durmiréven
 • a-i-avrév durmî
 • t'avréss durmî

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév durmî
 • *
 • a-i-avréven durmî
 • a-i-avréssi durmî
 • i/égli avréven durmî
 • *