PASSO DA QUI
MD.png avér

INFINÌT

Presèint

 • avér

Pasê

 • avér avû

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • avû

GERÓNDI

Presèint

 • avànd

Pasê

 • avànd avû

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a-i-ho
 • t'è
 • l'ha
 • a-i-avàm
 • a-i-avî
 • i/égli han

Imperfèt

 • a-i-avìva
 • t'avìv
 • l'avìva
 • a-i-avìven
 • a-i-avìvi
 • i/égli avìven
 

Pasê Remòt

 • a-i-avé
 • t'avéss
 • l'avé
 • a-i-avén
 • a-i-avéssi
 • i/égli avén

Futùr Sèimpliz

 • a-i-avrò
 • t'avrê
 • l'avrà
 • a-i-avràm
 • a-i-avrî
 • i/égli avràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho avû
 • t'è avû
 • l'ha avû
 • a-i-avàm avû
 • a-i-avî avû
 • i/égli han avû

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva avû
 • t'avìv avû
 • l'avìva avû
 • a-i-avìven avû
 • a-i-avìvi avû
 • i/égli avìven avû
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé avû
 • t'avéss avû
 • l'avé avû
 • a-i-avén avû
 • a-i-avéssi avû
 • i/égli avén avû

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò avû
 • t'avrê avû
 • l'avrà avû
 • a-i-avràm avû
 • a-i-avrî avû
 • i/égli avràn avû

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia
 • che t'àva/àbia
 • ch'l'àva/àbia
 • ch'a-i-avàmma
 • ch'a-i-avìdi
 • ch'i/ch'égli àven (àbien)

Imperfèt

 • ch'a-i-avéss(a)
 • che t'avéss(a)
 • ch'l'avéss(a)
 • ch'a-i-avéssen
 • ch'a-i-avéssi
 • ch'i/ch'égli avéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva avû
 • che t'àva avû
 • ch'l'àva avû
 • *
 • ch'a-i-avàmma avû
 • ch'a-i-avìdi avû

Trapasê

 • ch'i/ch'égli àven avû
 • *
 • ch'a-i-avéss(a) avû
 • che t'avéss(a) avû
 • ch'l'avéss(a) avû
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen avû
 • ch'a-i-avéssi avû
 • ch'i/ch'égli avéssen avû
 • *
 • a-i-avrév
 • t'avréss

Pasê

 • l'avrév
 • a-i-avréven
 • a-i-avréssi
 • i/égli avréven
 • a-i-avrév avû
 • t'avréss avû

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév avû
 • *
 • a-i-avréven avû
 • a-i-avréssi avû
 • i/égli avréven avû
 • *