MP.png xipa

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • xipa

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • xipalan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • xipalen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • xipanofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • xipalan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • xipalan
 • xipaylami
 • xipalay
 • xipalayu
 • xipalaymu
 • xipalaygu
 • xipalayiñ
 • xipalaymün
 • xipalaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • xipalelan
 • xipalelaymi
 • xipalelay
 • xipalelayu
 • xipalelaymu
 • xipalelaygu
 • xipalelaiñ
 • xipalelaymün
 • xipalelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • xipalan
 • xipalaymi
 • xipalay
 • xipalayu
 • xipalaymu
 • xipalaygu
 • xipalayiñ
 • xipalaymün
 • xipalaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • xipapelayan
 • xipapelayaymi
 • xipapelayay
 • xipapelayayu
 • xipapelayaymu
 • xipapelayaygu
 • xipapelayaiñ
 • xipapelayaymün
 • xipapelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • xipapelan
 • xipapelaymi
 • xipapelay
 • xipapelayu
 • xipapelaymu
 • xipapelaygu
 • xipapelaiñ
 • xipapelaymün
 • xipapelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • xipapelafun
 • xipapelafuymi
 • xipapelafuy
 • xipapelafuyu
 • xipapelafuymu
 • xipapelafuygu
 • xipapelafuiñ
 • xipapefulaymün
 • xipapelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • xipapenofuli
 • xipapenofulimi
 • xipapenofule
 • xipapenofuliyu
 • xipapefunoleymu
 • xipapenofuleyegu
 • xipapenofuliyiñ
 • xipapenofuleymün
 • xipapenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • xipapenoli
 • xipapenolimi
 • xipapenole
 • xipapenoliyu
 • xipapenoliymu
 • xipapenoliygu
 • xipapenoliyiñ
 • xipapenoliymün
 • xipapenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • xipalayafun
 • xipalayafuymi
 • xipalayafuy
 • xipalayafuyu
 • xipalayafuymu
 • xipalayafuygu
 • xipalayafuiñ
 • xipalayafuymün
 • xipalayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • xipalayafunem
 • xipalayafuymiyem
 • xipalayafuyem
 • xipalayafuyuem
 • xipalayafuymuem
 • xipalayafuyguem
 • xipalayafuiñem
 • xipalayafuymünem
 • xipalayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • xipakilchi
 • xipakilge
 • xipakilpe
 • xipakiliyu
 • xipakinolmu
 • xipakinolpeyegu
 • xipalayaiñ
 • xipalayaymün
 • xipalayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • xiparumenofuli
 • xiparumenofulimi
 • xiparumenofule
 • xiparumenofuliyu
 • xiparumenofulimu
 • xiparumenofuleyegu
 • xiparumenofuliyiñ
 • xiparumenofuliymün
 • xiparumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • xipanofuli
 • xipanofulimi
 • xipanofule
 • xipanofuliyu
 • xipanofulimu
 • xipanofuleyegu
 • xipanofuliyiñ
 • xipanofuliymün
 • xipanofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • xipapenoli
 • xipapenolmi
 • xipapenole
 • xipapenoliyu
 • xipapenolimu
 • xipapenoleygu
 • xipapenoliyiñ
 • xipapenoliymün
 • xipapenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • xiparumepenoli
 • xiparumepenolmi
 • xiparumepenole
 • xiparumepenoliyu
 • xiparumepenoliymu
 • xiparumepenoleygu
 • xiparumepenoliyiñ
 • xiparumepenoliymün
 • xiparumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • xipakapenoli
 • xipakapenolmi
 • xipakapenole
 • xipakapenoliyu
 • xipakapenolimu
 • xipakapenoleyegu
 • xipakapenoliyiñ
 • xipakapenloiymün
 • xipakapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • xipakilchi
 • xipakil
 • xipakilpe
 • xipakilyu
 • xipakilmu
 • xipakilpeyegu
 • xipakiliñ
 • xipakilmün
 • xipakilpeyegün