MP.png weyel

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • weyel

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • weyellan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • weyellelan

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • weyellafel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • weyellan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • weyellan
 • weyellaymi
 • weyellay
 • weyellayu
 • weyellaymu
 • weyellaygu
 • weyellayiñ
 • weyellaymün
 • weyellaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • weyelkülelan
 • weyelkülelaymi
 • weyelkülelay
 • weyelkülelayu
 • weyelkülelaymu
 • weyelkülelaygu
 • weyelkülelaiñ
 • weyelkülelaymün
 • weyelkülelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • weyellan
 • weyellaymi
 • weyellay
 • weyellayu
 • weyellaymu
 • weyellaygu
 • weyellayiñ
 • weyellaymün
 • weyellaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • weyelpelayan
 • weyelpelayaymi
 • weyelpelayay
 • weyelpelayayu
 • weyelpelayaymu
 • weyelpelayaygu
 • weyelpelayaiñ
 • weyelpelayaymün
 • weyelpelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • weyelpelan
 • weyelpelaymi
 • weyelpelay
 • weyelpelayu
 • weyelpelaymu
 • weyelpelaygu
 • weyelpelaiñ
 • weyelpelaymün
 • weyelpelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • weyelpelafun
 • weyelpelafuymi
 • weyelpelafuy
 • weyelpelafuyu
 • weyelpelafuymu
 • weyelpelafuygu
 • weyelpelafuiñ
 • weyelpefulaymün
 • weyelpelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • weyelpenofuli
 • weyelpenofulimi
 • weyelpenofule
 • weyelpenofuliyu
 • weyelpefunoleymu
 • weyelpenofuleyegu
 • weyelpenofuliyiñ
 • weyelpenofuleymün
 • weyelpenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • weyelpenoli
 • weyelpenolimi
 • weyelpenole
 • weyelpenoliyu
 • weyelpenoliymu
 • weyelpenoliygu
 • weyelpenoliyiñ
 • weyelpenoliymün
 • weyelpenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • weyellayafun
 • weyellayafuymi
 • weyellayafuy
 • weyellayafuyu
 • weyellayafuymu
 • weyellayafuygu
 • weyellayafuiñ
 • weyellayafuymün
 • weyellayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • weyellayafunem
 • weyellayafuymiyem
 • weyellayafuyem
 • weyellayafuyuem
 • weyellayafuymuem
 • weyellayafuyguem
 • weyellayafuiñem
 • weyellayafuymünem
 • weyellayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • weyelkilchi
 • weyelkilge
 • weyelkilpe
 • weyelkiliyu
 • weyelkinolmu
 • weyelkinolpeyegu
 • weyellayaiñ
 • weyellayaymün
 • weyellayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • weyelrumenofuli
 • weyelrumenofulimi
 • weyelrumenofule
 • weyelrumenofuliyu
 • weyelrumenofulimu
 • weyelrumenofuleyegu
 • weyelrumenofuliyiñ
 • weyelrumenofuliymün
 • weyelrumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • weyelnofuli
 • weyelnofulimi
 • weyelnofule
 • weyelnofuliyu
 • weyelnofulimu
 • weyelnofuleyegu
 • weyelnofuliyiñ
 • weyelnofuliymün
 • weyelnofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • weyelpenoli
 • weyelpenolmi
 • weyelpenole
 • weyelpenoliyu
 • weyelpenolimu
 • weyelpenoleygu
 • weyelpenoliyiñ
 • weyelpenoliymün
 • weyelpenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • weyelrumepenoli
 • weyelrumepenolmi
 • weyelrumepenole
 • weyelrumepenoliyu
 • weyelrumepenoliymu
 • weyelrumepenoleygu
 • weyelrumepenoliyiñ
 • weyelrumepenoliymün
 • weyelrumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • weyelkapenoli
 • weyelkapenolmi
 • weyelkapenole
 • weyelkapenoliyu
 • weyelkapenolimu
 • weyelkapenoleyegu
 • weyelkapenoliyiñ
 • weyelkapenloiymün
 • weyelkapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • weyelkilchi
 • weyelkil
 • weyelkilpe
 • weyelkilyu
 • weyelkilmu
 • weyelkilpeyegu
 • weyelkiliñ
 • weyelkilmün
 • weyelkilpeyegün