MP.png wenuntu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wenuntu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wenuntulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wenuntulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • wenuntunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • wenuntulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • wenuntulan
 • wenuntuylami
 • wenuntulay
 • wenuntulayu
 • wenuntulaymu
 • wenuntulaygu
 • wenuntulayiñ
 • wenuntulaymün
 • wenuntulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • wenuntulelan
 • wenuntulelaymi
 • wenuntulelay
 • wenuntulelayu
 • wenuntulelaymu
 • wenuntulelaygu
 • wenuntulelaiñ
 • wenuntulelaymün
 • wenuntulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • wenuntulan
 • wenuntulaymi
 • wenuntulay
 • wenuntulayu
 • wenuntulaymu
 • wenuntulaygu
 • wenuntulayiñ
 • wenuntulaymün
 • wenuntulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • wenuntupelayan
 • wenuntupelayaymi
 • wenuntupelayay
 • wenuntupelayayu
 • wenuntupelayaymu
 • wenuntupelayaygu
 • wenuntupelayaiñ
 • wenuntupelayaymün
 • wenuntupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • wenuntupelan
 • wenuntupelaymi
 • wenuntupelay
 • wenuntupelayu
 • wenuntupelaymu
 • wenuntupelaygu
 • wenuntupelaiñ
 • wenuntupelaymün
 • wenuntupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • wenuntupelafun
 • wenuntupelafuymi
 • wenuntupelafuy
 • wenuntupelafuyu
 • wenuntupelafuymu
 • wenuntupelafuygu
 • wenuntupelafuiñ
 • wenuntupefulaymün
 • wenuntupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • wenuntupenofuli
 • wenuntupenofulimi
 • wenuntupenofule
 • wenuntupenofuliyu
 • wenuntupefunoleymu
 • wenuntupenofuleyegu
 • wenuntupenofuliyiñ
 • wenuntupenofuleymün
 • wenuntupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • wenuntupenoli
 • wenuntupenolimi
 • wenuntupenole
 • wenuntupenoliyu
 • wenuntupenoliymu
 • wenuntupenoliygu
 • wenuntupenoliyiñ
 • wenuntupenoliymün
 • wenuntupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • wenuntulayafun
 • wenuntulayafuymi
 • wenuntulayafuy
 • wenuntulayafuyu
 • wenuntulayafuymu
 • wenuntulayafuygu
 • wenuntulayafuiñ
 • wenuntulayafuymün
 • wenuntulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • wenuntulayafunem
 • wenuntulayafuymiyem
 • wenuntulayafuyem
 • wenuntulayafuyuem
 • wenuntulayafuymuem
 • wenuntulayafuyguem
 • wenuntulayafuiñem
 • wenuntulayafuymünem
 • wenuntulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • wenuntukilchi
 • wenuntukilge
 • wenuntukilpe
 • wenuntukiliyu
 • wenuntukinolmu
 • wenuntukinolpeyegu
 • wenuntulayaiñ
 • wenuntulayaymün
 • wenuntulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • wenunturumenofuli
 • wenunturumenofulimi
 • wenunturumenofule
 • wenunturumenofuliyu
 • wenunturumenofulimu
 • wenunturumenofuleyegu
 • wenunturumenofuliyiñ
 • wenunturumenofuliymün
 • wenunturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • wenuntunofuli
 • wenuntunofulimi
 • wenuntunofule
 • wenuntunofuliyu
 • wenuntunofulimu
 • wenuntunofuleyegu
 • wenuntunofuliyiñ
 • wenuntunofuliymün
 • wenuntunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • wenuntupenoli
 • wenuntupenolmi
 • wenuntupenole
 • wenuntupenoliyu
 • wenuntupenolimu
 • wenuntupenoleygu
 • wenuntupenoliyiñ
 • wenuntupenoliymün
 • wenuntupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • wenunturumepenoli
 • wenunturumepenolmi
 • wenunturumepenole
 • wenunturumepenoliyu
 • wenunturumepenoliymu
 • wenunturumepenoleygu
 • wenunturumepenoliyiñ
 • wenunturumepenoliymün
 • wenunturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • wenuntukapenoli
 • wenuntukapenolmi
 • wenuntukapenole
 • wenuntukapenoliyu
 • wenuntukapenolimu
 • wenuntukapenoleyegu
 • wenuntukapenoliyiñ
 • wenuntukapenloiymün
 • wenuntukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • wenuntukilchi
 • wenuntukil
 • wenuntukilpe
 • wenuntukilyu
 • wenuntukilmu
 • wenuntukilpeyegu
 • wenuntukiliñ
 • wenuntukilmün
 • wenuntukilpeyegün