MP.png tuku

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • tuku

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • tukulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • tukulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • tukunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • tukulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • tukulan
 • tukuylami
 • tukulay
 • tukulayu
 • tukulaymu
 • tukulaygu
 • tukulayiñ
 • tukulaymün
 • tukulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • tukulelan
 • tukulelaymi
 • tukulelay
 • tukulelayu
 • tukulelaymu
 • tukulelaygu
 • tukulelaiñ
 • tukulelaymün
 • tukulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • tukulan
 • tukulaymi
 • tukulay
 • tukulayu
 • tukulaymu
 • tukulaygu
 • tukulayiñ
 • tukulaymün
 • tukulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • tukupelayan
 • tukupelayaymi
 • tukupelayay
 • tukupelayayu
 • tukupelayaymu
 • tukupelayaygu
 • tukupelayaiñ
 • tukupelayaymün
 • tukupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • tukupelan
 • tukupelaymi
 • tukupelay
 • tukupelayu
 • tukupelaymu
 • tukupelaygu
 • tukupelaiñ
 • tukupelaymün
 • tukupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • tukupelafun
 • tukupelafuymi
 • tukupelafuy
 • tukupelafuyu
 • tukupelafuymu
 • tukupelafuygu
 • tukupelafuiñ
 • tukupefulaymün
 • tukupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • tukupenofuli
 • tukupenofulimi
 • tukupenofule
 • tukupenofuliyu
 • tukupefunoleymu
 • tukupenofuleyegu
 • tukupenofuliyiñ
 • tukupenofuleymün
 • tukupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • tukupenoli
 • tukupenolimi
 • tukupenole
 • tukupenoliyu
 • tukupenoliymu
 • tukupenoliygu
 • tukupenoliyiñ
 • tukupenoliymün
 • tukupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • tukulayafun
 • tukulayafuymi
 • tukulayafuy
 • tukulayafuyu
 • tukulayafuymu
 • tukulayafuygu
 • tukulayafuiñ
 • tukulayafuymün
 • tukulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • tukulayafunem
 • tukulayafuymiyem
 • tukulayafuyem
 • tukulayafuyuem
 • tukulayafuymuem
 • tukulayafuyguem
 • tukulayafuiñem
 • tukulayafuymünem
 • tukulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • tukukilchi
 • tukukilge
 • tukukilpe
 • tukukiliyu
 • tukukinolmu
 • tukukinolpeyegu
 • tukulayaiñ
 • tukulayaymün
 • tukulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • tukurumenofuli
 • tukurumenofulimi
 • tukurumenofule
 • tukurumenofuliyu
 • tukurumenofulimu
 • tukurumenofuleyegu
 • tukurumenofuliyiñ
 • tukurumenofuliymün
 • tukurumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • tukunofuli
 • tukunofulimi
 • tukunofule
 • tukunofuliyu
 • tukunofulimu
 • tukunofuleyegu
 • tukunofuliyiñ
 • tukunofuliymün
 • tukunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • tukupenoli
 • tukupenolmi
 • tukupenole
 • tukupenoliyu
 • tukupenolimu
 • tukupenoleygu
 • tukupenoliyiñ
 • tukupenoliymün
 • tukupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • tukurumepenoli
 • tukurumepenolmi
 • tukurumepenole
 • tukurumepenoliyu
 • tukurumepenoliymu
 • tukurumepenoleygu
 • tukurumepenoliyiñ
 • tukurumepenoliymün
 • tukurumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • tukukapenoli
 • tukukapenolmi
 • tukukapenole
 • tukukapenoliyu
 • tukukapenolimu
 • tukukapenoleyegu
 • tukukapenoliyiñ
 • tukukapenloiymün
 • tukukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • tukukilchi
 • tukukil
 • tukukilpe
 • tukukilyu
 • tukukilmu
 • tukukilpeyegu
 • tukukiliñ
 • tukukilmün
 • tukukilpeyegün