MD.png smurzèr

INFINÌT

Presèint

 • smurzèr

Pasê

 • avér smurzê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • smurzê

GERÓNDI

Presèint

 • smurzànd

Pasê

 • avànd smurzê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a smòrz
 • té/ét smòrz
 • al smòrza
 • a smurzàm
 • a smurzê
 • i smòrzen

Imperfèt

 • a smurzèva
 • té/ét smurzèv
 • al smurzèva
 • a smurzèven
 • a smurzèvi
 • i smurzèven
 

Pasê Remòt

 • a smurzé
 • té/ét smurzéss
 • al smurzé
 • a smurzén
 • a smurzéssi
 • i smurzén

Futùr Sèimpliz

 • a smurzarò
 • té/ét smurzarê
 • al smurzarà
 • a smurzaràm
 • a smurzarî
 • i smurzaràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho smurzê
 • t'è smurzê
 • l'ha smurzê
 • a-i-avàm smurzê
 • a-i-avî smurzê
 • i han smurzê

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva smurzê
 • t'avìv smurzê
 • l'avìva smurzê
 • a-i-avìven smurzê
 • a-i-avìvi smurzê
 • i avìven smurzê
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé smurzê
 • t'avéss smurzê
 • l'avé smurzê
 • a-i-avén smurzê
 • a-i-avéssi smurzê
 • i avén smurzê

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò smurzê
 • t'avrê smurzê
 • l'avrà smurzê
 • a-i-avràm smurzê
 • a-i-avrî smurzê
 • i avràn smurzê

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a smòrza
 • ch'ét smòrz(a)
 • ch'al smòrza
 • ch'a smurzàmma
 • ch'a smurzèdi
 • ch'i smòrzen

Imperfèt

 • ch'a smurzéss(a)
 • ch'ét smurzéss(a)
 • ch'al smurzéss(a)
 • ch'a smurzéssen
 • ch'a smurzéssi
 • ch'i smurzéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva smurzê
 • che t'àva smurzê
 • ch'l' àva smurzê
 • *
 • ch'a-i-avàmma smurzê
 • ch'a-i-avìdi smurzê

Trapasê

 • ch'i àven smurzê
 • *
 • ch'a-i-avéss(a) smurzê
 • che t'avéss(a) smurzê
 • ch'l' avéss(a) smurzê
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen smurzê
 • ch'a-i-avéssi smurzê
 • ch'i avéssen smurzê
 • *
 • a smurzarév
 • té smurzaréss

Pasê

 • al smurzarév
 • a smurzaréven
 • a smurzaréssi
 • i smurzaréven
 • a-i-avrév smurzê
 • t'avréss smurzê

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév smurzê
 • *
 • a-i-avréven smurzê
 • a-i-avréssi smurzê
 • i avréven smurzê
 • *