MP.png raki

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • raki

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • rakilan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • rakilen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • rakinofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • rakilan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • rakilan
 • rakiylami
 • rakilay
 • rakilayu
 • rakilaymu
 • rakilaygu
 • rakilayiñ
 • rakilaymün
 • rakilaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • rakilelan
 • rakilelaymi
 • rakilelay
 • rakilelayu
 • rakilelaymu
 • rakilelaygu
 • rakilelaiñ
 • rakilelaymün
 • rakilelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • rakilan
 • rakilaymi
 • rakilay
 • rakilayu
 • rakilaymu
 • rakilaygu
 • rakilayiñ
 • rakilaymün
 • rakilaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • rakipelayan
 • rakipelayaymi
 • rakipelayay
 • rakipelayayu
 • rakipelayaymu
 • rakipelayaygu
 • rakipelayaiñ
 • rakipelayaymün
 • rakipelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • rakipelan
 • rakipelaymi
 • rakipelay
 • rakipelayu
 • rakipelaymu
 • rakipelaygu
 • rakipelaiñ
 • rakipelaymün
 • rakipelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • rakipelafun
 • rakipelafuymi
 • rakipelafuy
 • rakipelafuyu
 • rakipelafuymu
 • rakipelafuygu
 • rakipelafuiñ
 • rakipefulaymün
 • rakipelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • rakipenofuli
 • rakipenofulimi
 • rakipenofule
 • rakipenofuliyu
 • rakipefunoleymu
 • rakipenofuleyegu
 • rakipenofuliyiñ
 • rakipenofuleymün
 • rakipenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • rakipenoli
 • rakipenolimi
 • rakipenole
 • rakipenoliyu
 • rakipenoliymu
 • rakipenoliygu
 • rakipenoliyiñ
 • rakipenoliymün
 • rakipenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • rakilayafun
 • rakilayafuymi
 • rakilayafuy
 • rakilayafuyu
 • rakilayafuymu
 • rakilayafuygu
 • rakilayafuiñ
 • rakilayafuymün
 • rakilayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • rakilayafunem
 • rakilayafuymiyem
 • rakilayafuyem
 • rakilayafuyuem
 • rakilayafuymuem
 • rakilayafuyguem
 • rakilayafuiñem
 • rakilayafuymünem
 • rakilayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • rakikilchi
 • rakikilge
 • rakikilpe
 • rakikiliyu
 • rakikinolmu
 • rakikinolpeyegu
 • rakilayaiñ
 • rakilayaymün
 • rakilayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • rakirumenofuli
 • rakirumenofulimi
 • rakirumenofule
 • rakirumenofuliyu
 • rakirumenofulimu
 • rakirumenofuleyegu
 • rakirumenofuliyiñ
 • rakirumenofuliymün
 • rakirumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • rakinofuli
 • rakinofulimi
 • rakinofule
 • rakinofuliyu
 • rakinofulimu
 • rakinofuleyegu
 • rakinofuliyiñ
 • rakinofuliymün
 • rakinofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • rakipenoli
 • rakipenolmi
 • rakipenole
 • rakipenoliyu
 • rakipenolimu
 • rakipenoleygu
 • rakipenoliyiñ
 • rakipenoliymün
 • rakipenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • rakirumepenoli
 • rakirumepenolmi
 • rakirumepenole
 • rakirumepenoliyu
 • rakirumepenoliymu
 • rakirumepenoleygu
 • rakirumepenoliyiñ
 • rakirumepenoliymün
 • rakirumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • rakikapenoli
 • rakikapenolmi
 • rakikapenole
 • rakikapenoliyu
 • rakikapenolimu
 • rakikapenoleyegu
 • rakikapenoliyiñ
 • rakikapenloiymün
 • rakikapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • rakikilchi
 • rakikil
 • rakikilpe
 • rakikilyu
 • rakikilmu
 • rakikilpeyegu
 • rakikiliñ
 • rakikilmün
 • rakikilpeyegün