MP.png puru

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • puru

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • purulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • purulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • purunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • purulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • purulan
 • puruylami
 • purulay
 • purulayu
 • purulaymu
 • purulaygu
 • purulayiñ
 • purulaymün
 • purulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • purulelan
 • purulelaymi
 • purulelay
 • purulelayu
 • purulelaymu
 • purulelaygu
 • purulelaiñ
 • purulelaymün
 • purulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • purulan
 • purulaymi
 • purulay
 • purulayu
 • purulaymu
 • purulaygu
 • purulayiñ
 • purulaymün
 • purulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • purupelayan
 • purupelayaymi
 • purupelayay
 • purupelayayu
 • purupelayaymu
 • purupelayaygu
 • purupelayaiñ
 • purupelayaymün
 • purupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • purupelan
 • purupelaymi
 • purupelay
 • purupelayu
 • purupelaymu
 • purupelaygu
 • purupelaiñ
 • purupelaymün
 • purupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • purupelafun
 • purupelafuymi
 • purupelafuy
 • purupelafuyu
 • purupelafuymu
 • purupelafuygu
 • purupelafuiñ
 • purupefulaymün
 • purupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • purupenofuli
 • purupenofulimi
 • purupenofule
 • purupenofuliyu
 • purupefunoleymu
 • purupenofuleyegu
 • purupenofuliyiñ
 • purupenofuleymün
 • purupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • purupenoli
 • purupenolimi
 • purupenole
 • purupenoliyu
 • purupenoliymu
 • purupenoliygu
 • purupenoliyiñ
 • purupenoliymün
 • purupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • purulayafun
 • purulayafuymi
 • purulayafuy
 • purulayafuyu
 • purulayafuymu
 • purulayafuygu
 • purulayafuiñ
 • purulayafuymün
 • purulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • purulayafunem
 • purulayafuymiyem
 • purulayafuyem
 • purulayafuyuem
 • purulayafuymuem
 • purulayafuyguem
 • purulayafuiñem
 • purulayafuymünem
 • purulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • purukilchi
 • purukilge
 • purukilpe
 • purukiliyu
 • purukinolmu
 • purukinolpeyegu
 • purulayaiñ
 • purulayaymün
 • purulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • pururumenofuli
 • pururumenofulimi
 • pururumenofule
 • pururumenofuliyu
 • pururumenofulimu
 • pururumenofuleyegu
 • pururumenofuliyiñ
 • pururumenofuliymün
 • pururumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • purunofuli
 • purunofulimi
 • purunofule
 • purunofuliyu
 • purunofulimu
 • purunofuleyegu
 • purunofuliyiñ
 • purunofuliymün
 • purunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • purupenoli
 • purupenolmi
 • purupenole
 • purupenoliyu
 • purupenolimu
 • purupenoleygu
 • purupenoliyiñ
 • purupenoliymün
 • purupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • pururumepenoli
 • pururumepenolmi
 • pururumepenole
 • pururumepenoliyu
 • pururumepenoliymu
 • pururumepenoleygu
 • pururumepenoliyiñ
 • pururumepenoliymün
 • pururumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • purukapenoli
 • purukapenolmi
 • purukapenole
 • purukapenoliyu
 • purukapenolimu
 • purukapenoleyegu
 • purukapenoliyiñ
 • purukapenloiymün
 • purukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • purukilchi
 • purukil
 • purukilpe
 • purukilyu
 • purukilmu
 • purukilpeyegu
 • purukiliñ
 • purukilmün
 • purukilpeyegün