MP.png nepe

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • nepe

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • nepelan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • nepelen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • nepenofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • nepelan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • nepelan
 • nepeylami
 • nepelay
 • nepelayu
 • nepelaymu
 • nepelaygu
 • nepelayiñ
 • nepelaymün
 • nepelaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • nepelelan
 • nepelelaymi
 • nepelelay
 • nepelelayu
 • nepelelaymu
 • nepelelaygu
 • nepelelaiñ
 • nepelelaymün
 • nepelelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • nepelan
 • nepelaymi
 • nepelay
 • nepelayu
 • nepelaymu
 • nepelaygu
 • nepelayiñ
 • nepelaymün
 • nepelaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • nepepelayan
 • nepepelayaymi
 • nepepelayay
 • nepepelayayu
 • nepepelayaymu
 • nepepelayaygu
 • nepepelayaiñ
 • nepepelayaymün
 • nepepelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • nepepelan
 • nepepelaymi
 • nepepelay
 • nepepelayu
 • nepepelaymu
 • nepepelaygu
 • nepepelaiñ
 • nepepelaymün
 • nepepelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • nepepelafun
 • nepepelafuymi
 • nepepelafuy
 • nepepelafuyu
 • nepepelafuymu
 • nepepelafuygu
 • nepepelafuiñ
 • nepepefulaymün
 • nepepelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • nepepenofuli
 • nepepenofulimi
 • nepepenofule
 • nepepenofuliyu
 • nepepefunoleymu
 • nepepenofuleyegu
 • nepepenofuliyiñ
 • nepepenofuleymün
 • nepepenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • nepepenoli
 • nepepenolimi
 • nepepenole
 • nepepenoliyu
 • nepepenoliymu
 • nepepenoliygu
 • nepepenoliyiñ
 • nepepenoliymün
 • nepepenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • nepelayafun
 • nepelayafuymi
 • nepelayafuy
 • nepelayafuyu
 • nepelayafuymu
 • nepelayafuygu
 • nepelayafuiñ
 • nepelayafuymün
 • nepelayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • nepelayafunem
 • nepelayafuymiyem
 • nepelayafuyem
 • nepelayafuyuem
 • nepelayafuymuem
 • nepelayafuyguem
 • nepelayafuiñem
 • nepelayafuymünem
 • nepelayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • nepekilchi
 • nepekilge
 • nepekilpe
 • nepekiliyu
 • nepekinolmu
 • nepekinolpeyegu
 • nepelayaiñ
 • nepelayaymün
 • nepelayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • neperumenofuli
 • neperumenofulimi
 • neperumenofule
 • neperumenofuliyu
 • neperumenofulimu
 • neperumenofuleyegu
 • neperumenofuliyiñ
 • neperumenofuliymün
 • neperumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • nepenofuli
 • nepenofulimi
 • nepenofule
 • nepenofuliyu
 • nepenofulimu
 • nepenofuleyegu
 • nepenofuliyiñ
 • nepenofuliymün
 • nepenofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • nepepenoli
 • nepepenolmi
 • nepepenole
 • nepepenoliyu
 • nepepenolimu
 • nepepenoleygu
 • nepepenoliyiñ
 • nepepenoliymün
 • nepepenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • neperumepenoli
 • neperumepenolmi
 • neperumepenole
 • neperumepenoliyu
 • neperumepenoliymu
 • neperumepenoleygu
 • neperumepenoliyiñ
 • neperumepenoliymün
 • neperumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • nepekapenoli
 • nepekapenolmi
 • nepekapenole
 • nepekapenoliyu
 • nepekapenolimu
 • nepekapenoleyegu
 • nepekapenoliyiñ
 • nepekapenloiymün
 • nepekapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • nepekilchi
 • nepekil
 • nepekilpe
 • nepekilyu
 • nepekilmu
 • nepekilpeyegu
 • nepekiliñ
 • nepekilmün
 • nepekilpeyegün