MP.png liftu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • liftu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • liftulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • liftulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • liftunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • liftulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • liftulan
 • liftuylami
 • liftulay
 • liftulayu
 • liftulaymu
 • liftulaygu
 • liftulayiñ
 • liftulaymün
 • liftulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • liftulelan
 • liftulelaymi
 • liftulelay
 • liftulelayu
 • liftulelaymu
 • liftulelaygu
 • liftulelaiñ
 • liftulelaymün
 • liftulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • liftulan
 • liftulaymi
 • liftulay
 • liftulayu
 • liftulaymu
 • liftulaygu
 • liftulayiñ
 • liftulaymün
 • liftulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • liftupelayan
 • liftupelayaymi
 • liftupelayay
 • liftupelayayu
 • liftupelayaymu
 • liftupelayaygu
 • liftupelayaiñ
 • liftupelayaymün
 • liftupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • liftupelan
 • liftupelaymi
 • liftupelay
 • liftupelayu
 • liftupelaymu
 • liftupelaygu
 • liftupelaiñ
 • liftupelaymün
 • liftupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • liftupelafun
 • liftupelafuymi
 • liftupelafuy
 • liftupelafuyu
 • liftupelafuymu
 • liftupelafuygu
 • liftupelafuiñ
 • liftupefulaymün
 • liftupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • liftupenofuli
 • liftupenofulimi
 • liftupenofule
 • liftupenofuliyu
 • liftupefunoleymu
 • liftupenofuleyegu
 • liftupenofuliyiñ
 • liftupenofuleymün
 • liftupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • liftupenoli
 • liftupenolimi
 • liftupenole
 • liftupenoliyu
 • liftupenoliymu
 • liftupenoliygu
 • liftupenoliyiñ
 • liftupenoliymün
 • liftupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • liftulayafun
 • liftulayafuymi
 • liftulayafuy
 • liftulayafuyu
 • liftulayafuymu
 • liftulayafuygu
 • liftulayafuiñ
 • liftulayafuymün
 • liftulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • liftulayafunem
 • liftulayafuymiyem
 • liftulayafuyem
 • liftulayafuyuem
 • liftulayafuymuem
 • liftulayafuyguem
 • liftulayafuiñem
 • liftulayafuymünem
 • liftulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • liftukilchi
 • liftukilge
 • liftukilpe
 • liftukiliyu
 • liftukinolmu
 • liftukinolpeyegu
 • liftulayaiñ
 • liftulayaymün
 • liftulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • lifturumenofuli
 • lifturumenofulimi
 • lifturumenofule
 • lifturumenofuliyu
 • lifturumenofulimu
 • lifturumenofuleyegu
 • lifturumenofuliyiñ
 • lifturumenofuliymün
 • lifturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • liftunofuli
 • liftunofulimi
 • liftunofule
 • liftunofuliyu
 • liftunofulimu
 • liftunofuleyegu
 • liftunofuliyiñ
 • liftunofuliymün
 • liftunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • liftupenoli
 • liftupenolmi
 • liftupenole
 • liftupenoliyu
 • liftupenolimu
 • liftupenoleygu
 • liftupenoliyiñ
 • liftupenoliymün
 • liftupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • lifturumepenoli
 • lifturumepenolmi
 • lifturumepenole
 • lifturumepenoliyu
 • lifturumepenoliymu
 • lifturumepenoleygu
 • lifturumepenoliyiñ
 • lifturumepenoliymün
 • lifturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • liftukapenoli
 • liftukapenolmi
 • liftukapenole
 • liftukapenoliyu
 • liftukapenolimu
 • liftukapenoleyegu
 • liftukapenoliyiñ
 • liftukapenloiymün
 • liftukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • liftukilchi
 • liftukil
 • liftukilpe
 • liftukilyu
 • liftukilmu
 • liftukilpeyegu
 • liftukiliñ
 • liftukilmün
 • liftukilpeyegün