MP.png kimeltu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kimeltu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • kimeltulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kimeltulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • kimeltunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • kimeltulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • kimeltulan
 • kimeltuylami
 • kimeltulay
 • kimeltulayu
 • kimeltulaymu
 • kimeltulaygu
 • kimeltulayiñ
 • kimeltulaymün
 • kimeltulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • kimeltulelan
 • kimeltulelaymi
 • kimeltulelay
 • kimeltulelayu
 • kimeltulelaymu
 • kimeltulelaygu
 • kimeltulelaiñ
 • kimeltulelaymün
 • kimeltulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • kimeltulan
 • kimeltulaymi
 • kimeltulay
 • kimeltulayu
 • kimeltulaymu
 • kimeltulaygu
 • kimeltulayiñ
 • kimeltulaymün
 • kimeltulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • kimeltupelayan
 • kimeltupelayaymi
 • kimeltupelayay
 • kimeltupelayayu
 • kimeltupelayaymu
 • kimeltupelayaygu
 • kimeltupelayaiñ
 • kimeltupelayaymün
 • kimeltupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • kimeltupelan
 • kimeltupelaymi
 • kimeltupelay
 • kimeltupelayu
 • kimeltupelaymu
 • kimeltupelaygu
 • kimeltupelaiñ
 • kimeltupelaymün
 • kimeltupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • kimeltupelafun
 • kimeltupelafuymi
 • kimeltupelafuy
 • kimeltupelafuyu
 • kimeltupelafuymu
 • kimeltupelafuygu
 • kimeltupelafuiñ
 • kimeltupefulaymün
 • kimeltupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • kimeltupenofuli
 • kimeltupenofulimi
 • kimeltupenofule
 • kimeltupenofuliyu
 • kimeltupefunoleymu
 • kimeltupenofuleyegu
 • kimeltupenofuliyiñ
 • kimeltupenofuleymün
 • kimeltupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • kimeltupenoli
 • kimeltupenolimi
 • kimeltupenole
 • kimeltupenoliyu
 • kimeltupenoliymu
 • kimeltupenoliygu
 • kimeltupenoliyiñ
 • kimeltupenoliymün
 • kimeltupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • kimeltulayafun
 • kimeltulayafuymi
 • kimeltulayafuy
 • kimeltulayafuyu
 • kimeltulayafuymu
 • kimeltulayafuygu
 • kimeltulayafuiñ
 • kimeltulayafuymün
 • kimeltulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • kimeltulayafunem
 • kimeltulayafuymiyem
 • kimeltulayafuyem
 • kimeltulayafuyuem
 • kimeltulayafuymuem
 • kimeltulayafuyguem
 • kimeltulayafuiñem
 • kimeltulayafuymünem
 • kimeltulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • kimeltukilchi
 • kimeltukilge
 • kimeltukilpe
 • kimeltukiliyu
 • kimeltukinolmu
 • kimeltukinolpeyegu
 • kimeltulayaiñ
 • kimeltulayaymün
 • kimeltulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • kimelturumenofuli
 • kimelturumenofulimi
 • kimelturumenofule
 • kimelturumenofuliyu
 • kimelturumenofulimu
 • kimelturumenofuleyegu
 • kimelturumenofuliyiñ
 • kimelturumenofuliymün
 • kimelturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • kimeltunofuli
 • kimeltunofulimi
 • kimeltunofule
 • kimeltunofuliyu
 • kimeltunofulimu
 • kimeltunofuleyegu
 • kimeltunofuliyiñ
 • kimeltunofuliymün
 • kimeltunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • kimeltupenoli
 • kimeltupenolmi
 • kimeltupenole
 • kimeltupenoliyu
 • kimeltupenolimu
 • kimeltupenoleygu
 • kimeltupenoliyiñ
 • kimeltupenoliymün
 • kimeltupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • kimelturumepenoli
 • kimelturumepenolmi
 • kimelturumepenole
 • kimelturumepenoliyu
 • kimelturumepenoliymu
 • kimelturumepenoleygu
 • kimelturumepenoliyiñ
 • kimelturumepenoliymün
 • kimelturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • kimeltukapenoli
 • kimeltukapenolmi
 • kimeltukapenole
 • kimeltukapenoliyu
 • kimeltukapenolimu
 • kimeltukapenoleyegu
 • kimeltukapenoliyiñ
 • kimeltukapenloiymün
 • kimeltukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • kimeltukilchi
 • kimeltukil
 • kimeltukilpe
 • kimeltukilyu
 • kimeltukilmu
 • kimeltukilpeyegu
 • kimeltukiliñ
 • kimeltukilmün
 • kimeltukilpeyegün