MP.png jitu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • jitu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • jitulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • jitulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • jitunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • jitulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • jitulan
 • jituylami
 • jitulay
 • jitulayu
 • jitulaymu
 • jitulaygu
 • jitulayiñ
 • jitulaymün
 • jitulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • jitulelan
 • jitulelaymi
 • jitulelay
 • jitulelayu
 • jitulelaymu
 • jitulelaygu
 • jitulelaiñ
 • jitulelaymün
 • jitulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • jitulan
 • jitulaymi
 • jitulay
 • jitulayu
 • jitulaymu
 • jitulaygu
 • jitulayiñ
 • jitulaymün
 • jitulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • jitupelayan
 • jitupelayaymi
 • jitupelayay
 • jitupelayayu
 • jitupelayaymu
 • jitupelayaygu
 • jitupelayaiñ
 • jitupelayaymün
 • jitupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • jitupelan
 • jitupelaymi
 • jitupelay
 • jitupelayu
 • jitupelaymu
 • jitupelaygu
 • jitupelaiñ
 • jitupelaymün
 • jitupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • jitupelafun
 • jitupelafuymi
 • jitupelafuy
 • jitupelafuyu
 • jitupelafuymu
 • jitupelafuygu
 • jitupelafuiñ
 • jitupefulaymün
 • jitupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • jitupenofuli
 • jitupenofulimi
 • jitupenofule
 • jitupenofuliyu
 • jitupefunoleymu
 • jitupenofuleyegu
 • jitupenofuliyiñ
 • jitupenofuleymün
 • jitupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • jitupenoli
 • jitupenolimi
 • jitupenole
 • jitupenoliyu
 • jitupenoliymu
 • jitupenoliygu
 • jitupenoliyiñ
 • jitupenoliymün
 • jitupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • jitulayafun
 • jitulayafuymi
 • jitulayafuy
 • jitulayafuyu
 • jitulayafuymu
 • jitulayafuygu
 • jitulayafuiñ
 • jitulayafuymün
 • jitulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • jitulayafunem
 • jitulayafuymiyem
 • jitulayafuyem
 • jitulayafuyuem
 • jitulayafuymuem
 • jitulayafuyguem
 • jitulayafuiñem
 • jitulayafuymünem
 • jitulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • jitukilchi
 • jitukilge
 • jitukilpe
 • jitukiliyu
 • jitukinolmu
 • jitukinolpeyegu
 • jitulayaiñ
 • jitulayaymün
 • jitulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • jiturumenofuli
 • jiturumenofulimi
 • jiturumenofule
 • jiturumenofuliyu
 • jiturumenofulimu
 • jiturumenofuleyegu
 • jiturumenofuliyiñ
 • jiturumenofuliymün
 • jiturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • jitunofuli
 • jitunofulimi
 • jitunofule
 • jitunofuliyu
 • jitunofulimu
 • jitunofuleyegu
 • jitunofuliyiñ
 • jitunofuliymün
 • jitunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • jitupenoli
 • jitupenolmi
 • jitupenole
 • jitupenoliyu
 • jitupenolimu
 • jitupenoleygu
 • jitupenoliyiñ
 • jitupenoliymün
 • jitupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • jiturumepenoli
 • jiturumepenolmi
 • jiturumepenole
 • jiturumepenoliyu
 • jiturumepenoliymu
 • jiturumepenoleygu
 • jiturumepenoliyiñ
 • jiturumepenoliymün
 • jiturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • jitukapenoli
 • jitukapenolmi
 • jitukapenole
 • jitukapenoliyu
 • jitukapenolimu
 • jitukapenoleyegu
 • jitukapenoliyiñ
 • jitukapenloiymün
 • jitukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • jitukilchi
 • jitukil
 • jitukilpe
 • jitukilyu
 • jitukilmu
 • jitukilpeyegu
 • jitukiliñ
 • jitukilmün
 • jitukilpeyegün