MP.png feypi

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • feypi

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • feypilan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • feypilen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • feypinofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • feypilan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • feypilan
 • feypiylami
 • feypilay
 • feypilayu
 • feypilaymu
 • feypilaygu
 • feypilayiñ
 • feypilaymün
 • feypilaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • feypilelan
 • feypilelaymi
 • feypilelay
 • feypilelayu
 • feypilelaymu
 • feypilelaygu
 • feypilelaiñ
 • feypilelaymün
 • feypilelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • feypilan
 • feypilaymi
 • feypilay
 • feypilayu
 • feypilaymu
 • feypilaygu
 • feypilayiñ
 • feypilaymün
 • feypilaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • feypipelayan
 • feypipelayaymi
 • feypipelayay
 • feypipelayayu
 • feypipelayaymu
 • feypipelayaygu
 • feypipelayaiñ
 • feypipelayaymün
 • feypipelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • feypipelan
 • feypipelaymi
 • feypipelay
 • feypipelayu
 • feypipelaymu
 • feypipelaygu
 • feypipelaiñ
 • feypipelaymün
 • feypipelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • feypipelafun
 • feypipelafuymi
 • feypipelafuy
 • feypipelafuyu
 • feypipelafuymu
 • feypipelafuygu
 • feypipelafuiñ
 • feypipefulaymün
 • feypipelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • feypipenofuli
 • feypipenofulimi
 • feypipenofule
 • feypipenofuliyu
 • feypipefunoleymu
 • feypipenofuleyegu
 • feypipenofuliyiñ
 • feypipenofuleymün
 • feypipenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • feypipenoli
 • feypipenolimi
 • feypipenole
 • feypipenoliyu
 • feypipenoliymu
 • feypipenoliygu
 • feypipenoliyiñ
 • feypipenoliymün
 • feypipenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • feypilayafun
 • feypilayafuymi
 • feypilayafuy
 • feypilayafuyu
 • feypilayafuymu
 • feypilayafuygu
 • feypilayafuiñ
 • feypilayafuymün
 • feypilayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • feypilayafunem
 • feypilayafuymiyem
 • feypilayafuyem
 • feypilayafuyuem
 • feypilayafuymuem
 • feypilayafuyguem
 • feypilayafuiñem
 • feypilayafuymünem
 • feypilayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • feypikilchi
 • feypikilge
 • feypikilpe
 • feypikiliyu
 • feypikinolmu
 • feypikinolpeyegu
 • feypilayaiñ
 • feypilayaymün
 • feypilayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • feypirumenofuli
 • feypirumenofulimi
 • feypirumenofule
 • feypirumenofuliyu
 • feypirumenofulimu
 • feypirumenofuleyegu
 • feypirumenofuliyiñ
 • feypirumenofuliymün
 • feypirumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • feypinofuli
 • feypinofulimi
 • feypinofule
 • feypinofuliyu
 • feypinofulimu
 • feypinofuleyegu
 • feypinofuliyiñ
 • feypinofuliymün
 • feypinofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • feypipenoli
 • feypipenolmi
 • feypipenole
 • feypipenoliyu
 • feypipenolimu
 • feypipenoleygu
 • feypipenoliyiñ
 • feypipenoliymün
 • feypipenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • feypirumepenoli
 • feypirumepenolmi
 • feypirumepenole
 • feypirumepenoliyu
 • feypirumepenoliymu
 • feypirumepenoleygu
 • feypirumepenoliyiñ
 • feypirumepenoliymün
 • feypirumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • feypikapenoli
 • feypikapenolmi
 • feypikapenole
 • feypikapenoliyu
 • feypikapenolimu
 • feypikapenoleyegu
 • feypikapenoliyiñ
 • feypikapenloiymün
 • feypikapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • feypikilchi
 • feypikil
 • feypikilpe
 • feypikilyu
 • feypikilmu
 • feypikilpeyegu
 • feypikiliñ
 • feypikilmün
 • feypikilpeyegün