MD.png cuntèr

INFINÌT

Presèint

 • cuntèr

Pasê

 • avér cuntê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • cuntê

GERÓNDI

Presèint

 • cuntànd

Pasê

 • avànd cuntê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a còunt
 • té/ét còunt
 • al còunta
 • a cuntàm
 • a cuntê
 • i/él còunten

Imperfèt

 • a cuntèva
 • té/ét cuntèv
 • al/la cuntèva
 • a cuntèven
 • a cuntèvi
 • i/él cuntèven
 

Pasê Remòt

 • a cunté
 • té/ét cuntéss
 • al/la cunté
 • a cuntén
 • a cuntéssi
 • i/él cuntén

Futùr Sèimpliz

 • a cuntarò
 • té/ét cuntarê
 • al/la cuntarà
 • a cuntaràm
 • a cuntarî
 • i/él cuntaràn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho cuntê
 • t'è cuntê
 • l'ha cuntê
 • a-i-avàm cuntê
 • a-i-avî cuntê
 • i/égli han cuntê

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva cuntê
 • t'avìv cuntê
 • l'avìva cuntê
 • a-i-avìven cuntê
 • a-i-avìvi cuntê
 • i/égli avìven cuntê
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé cuntê
 • t'avéss cuntê
 • l'avé cuntê
 • a-i-avén cuntê
 • a-i-avéssi cuntê
 • i/égli avén cuntê

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò cuntê
 • t'avrê cuntê
 • l'avrà cuntê
 • a-i-avràm cuntê
 • a-i-avrî cuntê
 • i/égli avràn cuntê

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a còunta
 • ch'ét còunt(a)
 • ch'al còunta
 • ch'a cuntàmma
 • ch'a cuntèdi
 • ch'i/ch'él còunten

Imperfèt

 • ch'a cuntéss(a)
 • ch'ét cuntéss(a)
 • ch'al/ch'la cuntéss(a)
 • ch'a cuntéssen
 • ch'a cuntéssi
 • ch'i/ch'él cuntéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia cuntê
 • che t'àva/àbia cuntê
 • ch'l' àva/àbia cuntê
 • *
 • ch'a-i-avàmma cuntê
 • ch'a-i-avìdi cuntê

Trapasê

 • ch'i àven/àbien cuntê
 • ch'égli àven/àbien cuntê
 • ch'a-i-avéss(a) cuntê
 • che t'avéss(a) cuntê
 • ch'l' avéss(a) cuntê
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen cuntê
 • ch'a-i-avéssi cuntê
 • ch'i avéssen cuntê
 • ch'égli avéssen cuntê
 • a cuntarév
 • té cuntaréss

Pasê

 • al/la cuntarév
 • a cuntaréven
 • a cuntaréssi
 • i/él cuntaréven
 • a-i-avrév cuntê
 • t'avréss cuntê

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév cuntê
 • *
 • a-i-avréven cuntê
 • a-i-avréssi cuntê
 • i/égli avréven cuntê
 • *