MD.png ciapèr

INFINÌT

Presèint

 • ciapèr

Pasê

 • avér ciapê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • ciapê

GERÓNDI

Presèint

 • ciapànd

Pasê

 • avànd ciapê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a ciàp
 • té/ét ciàp
 • al/la ciàpa
 • a ciapàm
 • a ciapê
 • i/él ciàpen

Imperfèt

 • a ciapèva
 • té/ét ciapèv
 • al/la ciapèva
 • a ciapèven
 • a ciapèvi
 • i/él ciapèven
 

Pasê Remòt

 • a ciapé
 • té/ét ciapéss
 • al/la ciapé
 • a ciapén
 • a ciapéssi
 • i/él ciapén

Futùr Sèimpliz

 • a ciaparò
 • té/ét ciaparê
 • al/la ciaparà
 • a ciaparàm
 • a ciaparî
 • i/él ciaparàn
 

Pasê Pròsim

 • a-i-ho ciapê
 • t'è ciapê
 • l'ha ciapê
 • a-i-avàm ciapê
 • a-i-avî ciapê
 • i/égli han ciapê

Trapasê pròsim

 • a-i-avìva ciapê
 • t'avìv ciapê
 • l'avìva ciapê
 • a-i-avìven ciapê
 • a-i-avìvi ciapê
 • i/égli avìven ciapê
 

Trapasê remòt

 • a-i-avé ciapê
 • t'avéss ciapê
 • l'avé ciapê
 • a-i-avén ciapê
 • a-i-avéssi ciapê
 • i/égli avén ciapê

Futùr Anteriór

 • a-i-avrò ciapê
 • t'avrê ciapê
 • l'avrà ciapê
 • a-i-avràm ciapê
 • a-i-avrî ciapê
 • i/égli avràn ciapê

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a ciàpa
 • ch'ét ciàp(a)
 • ch'al/ch'la ciàpa
 • ch'a ciapàmma
 • ch'a ciapèdi
 • ch'i/ch'él ciàpen

Imperfèt

 • ch'a ciapéss(a)
 • ch'ét ciapéss(a)
 • ch'al/ch'la ciapéss(a)
 • ch'a ciapéssen
 • ch'a ciapéssi
 • ch'i/ch'él ciapéssen
 

Pasê

 • ch'a-i-àva/ch'a-i-àbia ciapê
 • che t'àva/àbia ciapê
 • ch'l' àva/àbia ciapê
 • *
 • ch'a-i-avàmma ciapê
 • ch'a-i-avìdi ciapê

Trapasê

 • ch'i àven/àbien ciapê
 • ch'égli àven/àbien ciapê
 • ch'a-i-avéss(a) ciapê
 • che t'avéss(a) ciapê
 • ch'l' avéss(a) ciapê
 • *

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a-i-avéssen ciapê
 • ch'a-i-avéssi ciapê
 • ch'i avéssen ciapê
 • ch'égli avéssen ciapê
 • a ciaparév
 • té ciaparéss

Pasê

 • al/la ciaparév
 • a ciaparéven
 • a ciaparéssi
 • i/él ciaparéven
 • a-i-avrév ciapê
 • t'avréss ciapê

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • l'avrév ciapê
 • *
 • a-i-avréven ciapê
 • a-i-avréssi ciapê
 • i/égli avréven ciapê
 • *