MP.png azentu

XIPAYECHI ZUGUN MÜTEN (infinitivo)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • azentu

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • azentulan

PETU XIPAYECHI ZUGUN (gerundio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • azentulen

Epu xipa zugun (formas compuestas)

 • azentunofel

EPE KIMEL CHUM PETU XIPAN CHI ZUGUN (participio)

Kishu xipa zugun (formas simples)

 • azentulan

FEYPILU CHUM XIPAYAL CHI ZUGUN (indicativo)

Petu xipachi zugun (presente)

 • azentulan
 • azentuylami
 • azentulay
 • azentulayu
 • azentulaymu
 • azentulaygu
 • azentulayiñ
 • azentulaymün
 • azentulaygün

Epe rupaxipachi zugun (preterito imperfecto 1)

 • azentulelan
 • azentulelaymi
 • azentulelay
 • azentulelayu
 • azentulelaymu
 • azentulelaygu
 • azentulelaiñ
 • azentulelaymün
 • azentulelaygün
 

Rupakachi zugun (preterito imperfecto 2)

 • azentulan
 • azentulaymi
 • azentulay
 • azentulayu
 • azentulaymu
 • azentulaygu
 • azentulayiñ
 • azentulaymün
 • azentulaygün

Kimfalnuel chumxipayael chi zugun (futuro imperfecto)

 • azentupelayan
 • azentupelayaymi
 • azentupelayay
 • azentupelayayu
 • azentupelayaymu
 • azentupelayaygu
 • azentupelayaiñ
 • azentupelayaymün
 • azentupelayaygün
 

Küme kimfal xipachi zugun (preterito perfecto)

 • azentupelan
 • azentupelaymi
 • azentupelay
 • azentupelayu
 • azentupelaymu
 • azentupelaygu
 • azentupelaiñ
 • azentupelaymün
 • azentupelaygün

Zoy küme kimfal xipachi zugun (pluscuamperfecto)

 • azentupelafun
 • azentupelafuymi
 • azentupelafuy
 • azentupelafuyu
 • azentupelafuymu
 • azentupelafuygu
 • azentupelafuiñ
 • azentupefulaymün
 • azentupelafuygün
 

Newe kimfalnuel xipachi zugun (preterito anterior)

 • azentupenofuli
 • azentupenofulimi
 • azentupenofule
 • azentupenofuliyu
 • azentupefunoleymu
 • azentupenofuleyegu
 • azentupenofuliyiñ
 • azentupenofuleymün
 • azentupenofuleygün

Küme kimfallu ñi chum xipayael chi zugun (futuro perfecto)

 • azentupenoli
 • azentupenolimi
 • azentupenole
 • azentupenoliyu
 • azentupenoliymu
 • azentupenoliygu
 • azentupenoliyiñ
 • azentupenoliymün
 • azentupenoliygün

CHUMLEAL TI ZUGU (condicional)

Elkünu xipayefel chi zugun (simple)

 • azentulayafun
 • azentulayafuymi
 • azentulayafuy
 • azentulayafuyu
 • azentulayafuymu
 • azentulayafuygu
 • azentulayafuiñ
 • azentulayafuymün
 • azentulayafuygün

Epukechi elkünu xipayafel chi zugun (compuesto)

 • azentulayafunem
 • azentulayafuymiyem
 • azentulayafuyem
 • azentulayafuyuem
 • azentulayafuymuem
 • azentulayafuyguem
 • azentulayafuiñem
 • azentulayafuymünem
 • azentulayafuygünem

GÜNENIECHI XIPA ZUGUN (subjunctivo)

El xipachi zugun (presente)

 • azentukilchi
 • azentukilge
 • azentukilpe
 • azentukiliyu
 • azentukinolmu
 • azentukinolpeyegu
 • azentulayaiñ
 • azentulayaymün
 • azentulayaygün

El xipakayachi zugun (preferito imperfecto)

 • azenturumenofuli
 • azenturumenofulimi
 • azenturumenofule
 • azenturumenofuliyu
 • azenturumenofulimu
 • azenturumenofuleyegu
 • azenturumenofuliyiñ
 • azenturumenofuliymün
 • azenturumenofuliygün
 

Küpael xipachi zugun (futuro imperfecto)

 • azentunofuli
 • azentunofulimi
 • azentunofule
 • azentunofuliyu
 • azentunofulimu
 • azentunofuleyegu
 • azentunofuliyiñ
 • azentunofuliymün
 • azentunofuliygün

Küme xipapeluchi zugun (preterito perfecto)

 • azentupenoli
 • azentupenolmi
 • azentupenole
 • azentupenoliyu
 • azentupenolimu
 • azentupenoleygu
 • azentupenoliyiñ
 • azentupenoliymün
 • azentupenoliygün
 

Zoy kümeelxipapechi zugun (pluscuamperfecto)

 • azenturumepenoli
 • azenturumepenolmi
 • azenturumepenole
 • azenturumepenoliyu
 • azenturumepenoliymu
 • azenturumepenoleygu
 • azenturumepenoliyiñ
 • azenturumepenoliymün
 • azenturumepenoligmün

Küme xipayachi zugun (futuro perfecto)

 • azentukapenoli
 • azentukapenolmi
 • azentukapenole
 • azentukapenoliyu
 • azentukapenolimu
 • azentukapenoleyegu
 • azentukapenoliyiñ
 • azentukapenloiymün
 • azentukapenloiygün

MÜLEY ÑI XIPAYAEL CHI ZUGUN (imperativo)

Fewla xipayachi zugun (presente)

 • azentukilchi
 • azentukil
 • azentukilpe
 • azentukilyu
 • azentukilmu
 • azentukilpeyegu
 • azentukiliñ
 • azentukilmün
 • azentukilpeyegün