SR.png следиїете се

ИНФИНИТИВ

 

 • следиїете се

ПРЕЗЕНТ

 

 • следиїе се
 • будем се следио/ла
 • будеш се следио/ла
 • буде се следио/ла/ло
 • будемо се следили/ле
 • будете се следили/ле

ФУТУР

ПРВИ

 • буду се следили/ле/ла
 • следио/ла сам се
 • следио/ла си се
 • следио/ла/ло се
 • следили/ле смо се
 • следили/ле сте се

ДРУГИé

 • следили/ле/ла су се
 • био/ла сам се следио/ла
 • био/ла си се следио/ла
 • био/ла/ло се следио/ла/ло
 • били/ле смо се следили/ле
 • били/ле сте се следили/ле

ÏПЕРФЕКАТ

 

 • били/ле/ла су се следили/ле/ла
 • следих се
 • следи се
 • следи се
 • следисмо се
 • следисте се

ПЛУСКВАМ-ПЕРФЕКАТ

 

 • слеише се
 • слеїах се
 • слеїаше се
 • слеїаше се
 • слеїасмо се
 • слеїасте се

АОРИСТ

 

 • слеїаху се
 • следио/ла бих се
 • следио/ла би се
 • следио/ла/ло би се
 • следили/ле бисмо се
 • следили/ле бисте се

ИМПЕРФЕКАТ

 

 • следили/ле/ла би се
 • био/ла бих се следио/ла
 • био/ла би се следио/ла
 • био/ла/ло би се следио/ла/ло
 • били/ле бисмо се следили/ле
 • били/ле бисте се следили/ле

КОНДИЦИОНАЛ

ПРВИ

 • били/ле/ла би се следили/ле/ла
 • следи се
 • следимо се
 • следите се
 • слепити
 • слепим

ДРУГИé

 • слепиш
 • слепи
 • слепимо
 • слепите
 • слепе
 • їу слепити

ИМПЕРАТИВ

ДРУГИé

 • їеш слепити
 • їе слепити
 • їемо слепити