MD.png éser

INFINÌT

Presèint

 • éser

Pasê

 • éser stê

PARTIZÉPPI

Presèint

 • *

Pasê

 • stê

GERÓNDI

Presèint

 • essànd

Pasê

 • essànd stê

MÒD INDICATÌV

Presèint

 • a sun
 • t'è
 • l'è
 • a sàm
 • a sî
 • i/égli én

Imperfèt

 • a-i-éra
 • t'ér
 • l'éra
 • a-i-éren
 • a-i-éri
 • i/égli éren
 

Pasê Remòt

 • a fó
 • tè/ét fóss
 • al/la fó
 • a fón
 • a fóssi
 • i/él fón

Futùr Sèimpliz

 • a srò
 • tè/ét srê
 • al/la srà
 • a sràm
 • a srî
 • i/él sràn
 

Pasê Pròsim

 • a sun stê/stèda
 • t'è stê/stèda
 • l'è stê/stèda
 • a sàm stê/stèdi
 • a sî stê/stèdi
 • i én stê/égli én stèdi

Trapasê pròsim

 • a-i-éra stê/stèda
 • t'ér stê/stèda
 • l'éra stê/stèda
 • a-i-éren stê/stèdi
 • a-i-éri stê/stèdi
 • i éren stê/égli éren stèdi
 

Trapasê remòt

 • a fó stê/stèda
 • té fóss stê/stèda
 • al fó stê/la fó stèda
 • a fón stê/stèdi
 • a fóssi stê/stèdi
 • i fón stê/él fón stèdi

Futùr Anteriór

 • a srò stê/stèda
 • té srê stê/stèda
 • al srà stê/la srà stèda
 • a sràm stê/stèdi
 • a srî stê/stèdi
 • i sràn stê/él sràn stèdi

MÒD CUNGIUNTÌV

Presèint

 • ch'a sia
 • ch'ét sia
 • ch'al/ch'la sia
 • ch'a sàmma
 • ch'a sìdi
 • ch'i/ch'él sìen

Imperfèt

 • ch'a fóss(a)
 • ch'ét fóss(a)
 • ch'al/ch'la fóss(a)
 • ch'a fóssen
 • ch'a fóssi
 • ch'i/ch'él fóssen
 

Pasê

 • ch'a sia stê/stèda
 • ch'ét sia stê/stèda
 • ch'al sia stê
 • ch'la sia stèda
 • ch'a sàmma stê/stèdi
 • ch'a sìdi stê/stèdi

Trapasê

 • ch'i sìen stê
 • ch'él sìen stèdi
 • ch'a fóssa stê/stèda
 • ch'ét fóssa stê/stèda
 • ch'al fóssa stê
 • ch'la fóssa stèda

MÒD CONDIZIONÈL

Presèint

 • ch'a fóssen stê/stèdi
 • ch'a fóssi stê/stèdi
 • ch'i fóssen stê
 • ch'él fóssen stèdi
 • a srév
 • té sréss

Pasê

 • al/la srév
 • a sréven
 • a sréssi
 • i/él sréven
 • a srév stê/stèda
 • té sréss stê/stèda

MÒD IMPERATÌV

Presèint

 • al srév stê
 • la srév stèda
 • a sréven stê/stèdi
 • a sréssi stê/stèdi
 • i sréven stê
 • él sréven stèdi